Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Ogłoszenie o nabórze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

                                                                                                                                                                          Wolin, dnia 15 grudnia 2023 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

      ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530 )

      KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie ul. Prosta 1 72-510 Wolin
 2. Określenie stanowiska urzędniczego: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Dziale  Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie.
 3. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pedagogiczne

4. Wymagania pożądane:

 • odbyta służba przygotowawcza
 • doświadczenie  w pracy administracyjnej (również staże. kursy, praktyki, prace

interwencyjne) minimum 2 lata,

 • łatwość nawiązywanie kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • biegła znajomość obsługi komputera

5. Predyspozycje, umiejętności:

 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • rzetelność, sumienność, dokładność,
 • ogólna znajomość przepisów z zakresu świadczeń społecznych  i kodeksu postępowania

administracyjnego, umiejętność ich bieżącego wyszukiwania i kontrolowania

 • umiejętność formułowania decyzji i innych pism administracyjnych,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • znajomość programów Word i Excel

6. Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz gromadzenie wymaganych prawem dokumentów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  alimentacyjnego,
 • przygotowanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  z funduszu alimentacyjnego;
 • przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z urzędem wojewódzkim,
 • przygotowywanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych;
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem, komornikami, wprowadzenie danych do rejestrów dłużników,
 • obsługa systemów teleinformacyjnych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną w sprawie prowadzonych postępowań,
 • obsługa mieszkańców w zakresie realizowanych zadań,
 • realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem Ośrodka.

7. Warunki pracy:

- wymiar pracy – pełny

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

- praca biurowa

- praca przy sztucznym oświetleniu

- przy komputerze powyżej 4 godzin

- bezpośredni kontakt z klientami

- stanowisko pracy znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie

   przy ul. Prostej 1

- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo), budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, schody.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie wynosił powyżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:

  • życiorys CV, list motywacyjny,
  • dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
  • dokumenty poświadczające odbyte  kursy, szkolenia, staże,
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  • w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, (w przypadku zatrudnienia osoba będzie zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
  • oświadczenie  o stanie zdrowia, pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na danym stanowisku
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

 „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.poz.1000)  oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r.,poz 530)”.

 

Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów dostarczających przesyłki kompletu dokumentów  /w zamkniętej kopercie/ do dnia 27 grudnia 2023r.  na adres:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Prosta 1

72-510 Wolin

 

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją „Nabór referent".
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie spełniające wymogów formalnych  nie będą rozpatrywane. 

Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie odsyłał dokumentów aplikacyjnych, będzie je można odebrać osobiście w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia listy z nazwiskiem osoby przyjętej do pracy i po tym terminie zostaną zniszczone. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej (www.bip.opswolin.pl)oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie. 

 

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

                                                                      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              W Wolinie

                                                                                  Małgorzata Klimkowska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 16-12-2023 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Klimkowska 16-12-2023
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 16-12-2023 08:06