Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Do zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego należy:

1.    Prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

2.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3.    Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4.    Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5.    Nadzór nad rachunkowością, księgowością finansową OPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

-     organizacja i kontrola obsługi dokumentów w sposób zapewniający sprawny przebieg operacji gospodarczych, terminowe przekazywanie rzetelnych informacji księgowych,

-     prawidłowe i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,

-     należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,

-     nadzór nad całokształtem prac związanych z rachunkowością wykonywanych przez podległych pracowników,

-     prawidłowe ustalanie stanu majątkowych, windykacja należności.

6.    Prowadzenie gospodarki finansowej OPS zgodnie z obowiązującymi zasadami, podlegające w szczególności na:

-     przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu właściwej ochrony wartości pieniężnych,

-     zapewnieniu terminowego ściągania należności opłat zobowiązań,

-     prawidłowym ustaleniu i opłaceniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń pracowników,

-     prawidłowym dysponowaniem środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach  bankowych i kredytach.

7.    Nadzór i kontrola prac interwencyjnych składników majątkowych i zobowiązań OPS oraz końcowe rozliczenia.

8.    Opracowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych.

9.    Informowanie Kierownika OPS o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach, a zwłaszcza mających wpływ na efekty ekonomiczne – finansowe OPS.

10.              Zorganizowanie i nadzorowanie prac podległych sekcji w sposób zapewniający pełną realizację zadań.

11.              Staranne i rzetelne realizowanie zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w tym:

-     przyjęcie zasad (polityki) rachunkowości,

-     prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

-     okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego aktywów i pasywów,     

-     wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

-     gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

12.              Główna księgowa jest obowiązana do przekazywania informacji wynikających z ksiąg rachunkowych w celu:

-     obliczania podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,

-     sporządzanie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionych strat) przez płatnika podatku dochodowego.

 

  

Do zadań podinspektora ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej należą następujące obowiązki:

 1. Prowadzenie dokumentacji w zakresie realizacji świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawie o pomocy społecznej.
 2. Prowadzenie ewidencji ZUS podopiecznych, naliczanie list składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Przygotowywanie list wypłat zasiłków przyznanych decyzją administracyjną.
 4. Sporządzania informacji, meldunków i sprawozdań z realizacji świadczeń, w tym elektronicznych przesyłów, sporządzanie bilansów zapotrzebowań na środki finansowe w zakresie świadczeń pomocy społecznej.
 5. Prowadzenie rejestrów osób i rodzin korzystających pomocy społecznej.
 6. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie aktualizowania danych w systemie „Opieka” dotyczących osób korzystających z pomocy.
 7. Ścisła współpraca z księgową w zakresie opisywania faktur, not, rachunków przychodzących do tutejszego Ośrodka.
 8. Prowadzenia rejestru przychodzących faktur, not, rachunków.
 9. Wydawanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.
 10. Monitorowanie, uzupełnianie, prowadzenie, poprawianie słowników w systemie „Opieka” w zakresie podstaw prawnych, uzasadnień, rozstrzygnięcie decyzji.
 11. Obsługa komputera na stanowisku pracy.
 12. Przygotowywanie dokumentów do archiwum ze swojego stanowiska pracy (dokumenty i dyskietki). Prowadzenie archiwizacji systemu ” Opieka”.
 13. Ewidencjonowanie haseł, kodów dostępu dla pracowników socjalnych.
 14. Aktualizowanie informacji umieszczonych na pomieszczeniach zajmowanych przez Ośrodek.
 15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach oraz doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

 

Do zadań inspektora ds. administracyjnych płac i ZUS należy:

                                 

 1. Przygotowanie list płac dla pracowników.
 2. Przygotowanie rozliczeń pracowniczych do ZUS.
 3. Przygotowanie wszelkich zakupów na potrzeby OPS wg. ustawy o zamówieniach publicznych.
 4. Prowadzenie archiwum zakładowego, przekazywanie materiałów do archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Wolin, prowadzenie dokumentacji.
 5. Przygotowanie danych do sprawozdań ZUS i GUS.
 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, samokształcenie oraz doskonalenie pracy w zespole.
 7. Bieżąca kontrola przepisów dotyczących ZUS i spraw pracowniczych.
 8. Zgłaszanie wszelkich napraw sprzętu biurowego i innych.
 9.  Zamawianie niezbędnych druków urzędowych, finansowych dla poszczególnych sekcji.
 10. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy, zadań powierzonych przez głównego księgowego i Kierownika Ośrodka.
 11. Obsługa komputera na stanowisku pracy.
 12. Pełnienie zastępstwa za referenta ds. realizacji świadczeń  pomocy społecznej.
 13. Prowadzenie realizacji świadczeń pomocy społecznej wspólnie z referentem.
 14. Wykonywanie zadań zleconych przez kierownika lub głównego księgowego wchodzących w zakres pracy zawodowej

 

                                                            Główny księgowy

                                                          mgr Beata Szulińska 

 

                                        Inspektor d.s administracyjnych płac i ZUS                                              

                                                          mgr Mariola Michalska

 

                               Inspektor d.s realizacji świadczeń pomocy społecznej

                                                        mgr Kamila Charuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Pacholska 05-02-2009 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 20-04-2022 20:27