Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

STATUT

UCHWAŁA NR LIII/483/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

 

z dnia 23 listopada 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miejska w Wolinie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/301/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie oraz Uchwała Nr XXXV/432/2017 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

Krzysztof Czach

 

Załącznik do uchwały Nr LIII/483/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 listopada 2021 r.

S T A T U T

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Jednostka budżetowa Gminy Wolin o nazwie „Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie”, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie :

 1. Uchwały Nr XIV/108/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wolinie z dnia 24 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie,
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372),
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
 5. oraz innych aktów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na jednostkę.

 

§ 2

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Wolin, nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych, wymienionych w ustawie o pomocy społecznej, finansowaną ze środków budżetu Gminy Wolin, środków administracji rządowej na zadania zlecone oraz innych źródeł. Nadzór nad merytoryczną działalnością Ośrodka sprawują w ramach posiadanych kompetencji Rada Miejska w Wolinie oraz Burmistrz Wolina.

 

§ 3

 1. Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoja działalność umieszcza się tablicę informacyjną o treści: „ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie”. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści:

„ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie ul. Prosta 1”.

 1. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Wolin, ul. Prosta 1.
 2. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Gminy Wolin.

 

§ 4

Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

§ 5

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019r., poz. 1282) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r., poz. 1960).

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 6.

Celem działalności Ośrodka jest:

  1. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
  2. doprowadzenie w miarę możliwości do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
  3. zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

 

§ 7

 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych gminy i zleconych gminie dotyczące pomocy społecznej.
 2. Ośrodek organizuje różne formy pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w miejscu zamieszkania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
  • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  • pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom, we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 4. Jednostka realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 5. Jednostka realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 6. Jednostka wykonuje również zadania określone innymi ustawami, przekazane do realizacji przez Burmistrza Wolina lub Radę Miejską w Wolinie.
 7. Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie i rozmiarze określonym w ustawach, uchwałach Rady Miejskiej i zawartych porozumieniach w oparciu o otrzymane na te cele środki finansowe.

 

§ 8

Ośrodek współpracuje z organizacjami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, służbą zdrowia oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu udzielania pomocy i doprowadzenia do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

 

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

 

§ 9

 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, który organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka oraz odpowiada za realizacją powierzonych zadań.
 2. Kierownik odpowiada materialnie za powierzone mienie.
 3. Kierownik, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Wolina wykonuje w imieniu Gminy czynności zwykłego zarządu, składa oświadczenia woli oraz dokonuje czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem, mających na celu realizację zadań statutowych i ustawowych Ośrodka.
 4. Kierownik podejmuje merytoryczne decyzje w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka.
 5. Kierownik z upoważnienia Burmistrza lub Rady Miejskiej prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.
 6. Kierownik, na podstawie odrębnych przepisów w zakresie bieżącej organizacji Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje dotyczące spraw pracowniczych, opracowuje regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, odpowiada za prawidłowe sporządzenie planu przychodów i jego realizację.
 7. Kierownik może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.
 8. Kierownik składa Radzie Miejskiej co roku, sprawozdanie z jego działalności, podając w nim szczegółowe wyniki dotyczące realizacji poszczególnych zadań.

 

 

§ 10

 1. Organizację    wewnętrzną    i    strukturę    Ośrodka    określa    regulamin    organizacyjny, wprowadzony zarządzeniem przez Kierownika.
 2. Regulamin organizacyjny Ośrodka określa :
  1. szczegółową strukturę i obsadę personalną wraz ze stanowiskowym zakresem czynności,
  2. imienne zastępstwa pracowników,
  3. podstawowe obowiązki pracowników.
 3. Wymogi kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka regulują odrębne przepisy. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w jednostce powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określone w ustawach, w szczególności ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 4. Czynności związane ze stosunkiem pracy wobec pracowników zatrudnionych w Ośrodku wykonuje Kierownik.

 

§ 11

Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa, mienie Ośrodka

 

§ 12

Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 

§ 13

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, wyodrębnione w budżecie Gminy Wolin.
 3. Źródłem finansowania działalności Ośrodka są środki z budżetu gminy, budżetu państwa oraz inne źródła określone przepisami prawa.
 4. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
 5. Ośrodek posiada własne konto bankowe.
 6. Kierownik w celu realizacji zadań zaciąga zobowiązania pieniężne do wysokości kwot określonych w zatwierdzonym rocznym planie finansowym.
 7. Majątek Ośrodka jest mieniem Gminy i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową. Podlega ochronie i należytemu wykorzystaniu. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek dla prowadzenia działalności.
 8. Ośrodek, realizując zadania pomocy społecznej, może przyjmować darowizny w postaci rzeczowej i przekazywać je osobom potrzebującym.

 

 

Rozdział V

Przepisy końcowe.

 

§ 14

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Krzysztof Czach

 

Uzasadnienie

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie wymaga dostosowania do obecnego stanu prawnego. Z uwagi na ilość zadań zleconych ośrodkowi konieczne stało się uzupełnienie obowiązującego Statutu o aktualne przepisy i z tego względu należało wymienić wszystkie zasadnicze akty prawne na podstawie, których obecnie funkcjonuje Ośrodek. Z uwagi na czytelność zasadne jest uchwalenie nowego Statutu niż wprowadzenia kolejnych zmian.

Zakres działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie poszerzył się o wykonywanie zadań Gminy dotyczących Programu „Czyste powietrze”. Ponadto dotychczas obowiązujący Statut stał się nieaktualny z uwagi na zmiany w dotychczas realizowanych zadaniach. Podjęcie przez Radę Gminy przedstawionego projektu w sposób kompleksowy ureguluje podstawy prawne wskazane w Statucie bezpośrednio związane z zakresem działalności Ośrodka.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Skopińska 10-06-2014 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Klimkowska 10-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 16-01-2023 16:50