Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika OPS Nr 1/2009

 

 

                                                    REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W  WOLINIE.

 

 

ROZDZIAŁ   I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§ 1.

1.    Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego dalej „ Ośrodkiem ” określa formę prawną, organizacyjną oraz zasady jego funkcjonowania.

 

2.    Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i działa na podstawie :

·      Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 115 poz. 728),

·      art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 1996r. Nr13, poz.74 z późniejszymi zmianami).

·      Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994r. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami ),

·      Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami),

·      Ustawy z 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z późniejszymi zmianami)

·      Uchwały Nr XIV / 108 / 90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Wolin z dnia 24 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka,

·      Uchwały Nr XXIV/163/2000 Rady Miasta w Wolinie z dnia 29.06.2000 w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie,

 

3.    Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

 

4.    Każdy pracownik Ośrodka przed rozpoczęciem pracy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Pracy. Oświadczenie pracownika dotyczące znajomości regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę dołącza się do akt osobowych.

 

5.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 2.

1.    Ośrodek działa na terenie Miasta i Gminy Wolin.

2.    Ośrodkiem kieruje Kierownik.

3.    Kierownikiem Ośrodka może być osoba posiadająca specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

4.    Pracownikami Ośrodka są pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

5.    Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- posiada dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych,

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

- do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończy studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Osoby zatrudnione na podstawie dotychczasowych przepisów, przed wejściem w życie ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. zachowują prawo do wykonywania zawodu.

 

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

CELE  I  ZADANIA  OŚRODKA

 

§ 3.

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej obejmujące :

 

1.    Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

2.    Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

3.    Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej.

4.    Pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

5.    Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz klientów pomocy społecznej powództwa o roszczenia alimentacyjne.

6.    Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we  wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

7.    Współdziałanie z istniejącymi w obrębie jego działalności instytucjami, organizacjami pozarządowymi, Kościołem, zakładami pracy, osobami fizycznymi lub prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

 

§ 4.

1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez Ośrodek należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia);

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14) dożywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 

2. Do zadań własnych gminy, realizowanych przez Ośrodek należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

 

3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek

należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych

z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) realizowanie zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych;

10) realizowanie zadań zleconych gminie z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

§ 5.

Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 3 § 4, zapewnia budżet państwa.

 

§ 6.

Na podstawie art.110  pkt.9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

 

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

FINANSE  I  MAJĄTEK

 

 

§ 1.

Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, wydatkując przyznane dotacje i pozyskiwane dochody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 2.

1.    Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

1)   dotacji rządowych przyznawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

2) dotacji gminnych przyznanych z budżetu Gminy.

2.    Wysokość dotacji na działalność Ośrodka ustalana jest corocznie na podstawie rocznego planu finansowego przez :

1) Wydział Finansowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

2) Radę Miejską w Wolinie.

§ 3.

1.    Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

2.    Roczny plan finansowy realizuje Kierownik.

 

§ 4.

Ośrodek prowadzi samodzielną księgowość, zgodnie z planem kont w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Natomiast Bank Spółdzielczy w Wolinie wypłaca klientom przyznane świadczenia.

 

§ 5.

Roczny bilans i wykazany w nim wynik finansowy oraz pozostałe sprawozdania finansowe Ośrodek sporządza stosownie do przepisów o sprawozdawczości budżetowej i przekazuje je do księgowości Urzędu Miejskiego w Wolinie.

 

 

ROZDZIAŁ  IV

 

ZARZĄDZANIE   I  ORGANIZACJA

 

§ 1.

1.    Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka. W czasie nieobecności kierownika obowiązki jego pełni zastępca kierownika lub starszy pracownik socjalny wyznaczony przez Kierownika, posiadający upoważnienie do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych. W celu zachowania płynności realizacji zadań z zakresu księgowości i realizacji świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych upoważniony starszy pracownik socjalny składa podpisy w banku i na listach wypłat świadczeń.

2.    Zwierzchnictwo służbowe nad Kierownikiem Ośrodka sprawuje Burmistrz.

3.    Kierownik podejmuje samodzielnie decyzje na podstawie uchwał i upoważnień:               

-       Upoważnienia Nr OAS.MK.0524-42/05 do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej,

-       Upoważnienia Nr OAS.MK.0524-44/05 do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach,

-       Zarządzenia Nr 54/08 Burmistrza Wolina z 29.08.2008r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach,

-       Zarządzenia Nr 70/08 Burmistrza Wolina z 14.10.2008r. do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

 

 

ROZDZIAŁ  V

 

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  OŚRODKA

 

§ 1.

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą :

 

1.    Kierownik Ośrodka.

2.    Zastępca Kierownika Ośrodka, podlega Kierownikowi Ośrodka.

3.    Sekcja Pracy Socjalnej, podlega Zastępcy Kierownika:  

    - 6 pracowników socjalnych pracujących w terenie (w tym ze specjalizacją I stopnia w zawodzie pracownik socjalny) oraz 1 pracownik socjalny ds. realizacji projektu.

4.    Księgowość i Realizacja Świadczeń, podlega bezpośrednio Kierownikowi :

-       Główny księgowy;

-       podinspektor d/s realizacji świadczeń, podlega głównemu księgowemu.

-       inspektor ds. administracyjno-gospodarczych, spraw pracowniczych, płac i ZUS, podlega księgowemu,

-       pracownik gospodarczy w wymiarze 1/4 etatu, podlega księgowemu.

5.    Sekcja Usług Opiekuńczych:

    - Inspektor ds. realizacji usług opiekuńczych i kadr, podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka,

    - 20 opiekunów nad chorym w domu, podlegają pośrednio Inspektorowi.

6.    Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego, podlega Zastępcy Kierownika:

-       inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

-       podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

-       podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

7.    Radca prawny, podlega bezpośrednio Kierownikowi.

8.    Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 2.

Pracą poszczególnych sekcji kieruje Kierownik Ośrodka lub pracownik przez niego wyznaczony.

§ 3.

W ramach wykonywanych zadań i obowiązków Kierownik:

1.    Reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2.    Organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań zleconych Ośrodkowi przez poszczególnych pracowników.

3.    Odpowiada materialnie za powierzone mienie stosownie do przepisów art. 124 – 127 Kodeksu Pracy oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej oraz warunków odpowiedzialności materialnej pracowników

4.    Opracowuje Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzenia Pracowników Ośrodka oraz zakresy czynności pracowników.

5.    Odpowiada za prawidłowe sporządzanie planu przychodu i jego realizację.

6.    Wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań własnych i zleconych, zgodnie z upoważnieniami i zarządzeniami na podstawie obowiązujących przepisów.

7.    Współpracuje z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, sądami, Kościołem, sołtysami.

8.    Składa Radzie Miejskiej coroczne, sprawozdanie z działalności Ośrodka, podając w nim szczegółowe wyniki dotyczące realizacji poszczególnych zadań oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

9.    Przyjmuje interesantów w wyznaczonych godzinach.

 

 

§ 4.

Do zadań Zastępcy Kierownika należy nad załatwianiem spraw z następującego zakresu:

1.      Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

2.      Pracy Socjalnej i świadczeń pomocy społecznej.

3.      Pozyskiwania dotacji unijnych.

4.      Zamówień publicznych.

5.      Szkolenia BHP oraz P-POŻ.

 

 

§ 5.

Do zadań pracowników Sekcji Pracy Socjalnej należy:

1.    Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie świadczeń pomocy społecznej, wnioskowanie w sprawie świadczeń, sporządzanie wywiadów środowiskowych, pisanie decyzji administracyjnych z tego zakresu.

2.    Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej.

3.    Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

4.    Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

5.    Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.

6.    Kompletowanie wniosków do Domów Pomocy Społecznej.

7.    Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom, powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej.

8.    Współdziałanie z placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową.

9.    Współdziałanie z placówkami pomocy społecznej oraz pracownikami socjalnymi innych instytucji w zakresie organizowania usług na rzecz osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

10.Współdziałanie z placówkami oświaty, pedagogiem szkolnym, dyrektorami szkół w sprawie pomocy dla dzieci.

11.Współdziałanie w sprawach pomocy społecznej z organizacjami społecznymi, sądami, kuratorami, osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami pracy, Kościołem, itp.

12.Prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz   z zaleceniami kierownika.

13.Obsługa komputera.

14.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

15.Pracownikom socjalnym Ośrodka przysługuje ochrona prawna przewidziana jak dla funkcjonariuszy.

 

§ 6.

Do zadań poszczególnych pracowników Sekcji Księgowości i realizacji świadczeń należy:

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego należy:

1.    Prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

2.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3.    Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4.    Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5.    Nadzór nad rachunkowością, księgowością finansową OPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

-     organizacja i kontrola obsługi dokumentów w sposób zapewniający sprawny przebieg operacji gospodarczych, terminowe przekazywanie rzetelnych informacji księgowych,

-     prawidłowe i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,

-     należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,

-     nadzór nad całokształtem prac związanych z rachunkowością wykonywanych przez podległych pracowników,

-     prawidłowe ustalanie stanu majątkowych, windykacja należności.

6.    Prowadzenie gospodarki finansowej OPS zgodnie z obowiązującymi zasadami, podlegające w szczególności na:

-     przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu właściwej ochrony wartości pieniężnych,

-     zapewnieniu terminowego ściągania należności opłat zobowiązań,

-     prawidłowym ustaleniu i opłaceniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń pracowników,

-     prawidłowym dysponowaniem środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach  bankowych i kredytach.

7.    Nadzór i kontrola prac interwencyjnych składników majątkowych i zobowiązań OPS oraz końcowe rozliczenia.

8.    Opracowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych.

9.    Informowanie Kierownika OPS o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach, a zwłaszcza mających wpływ na efekty ekonomiczne – finansowe OPS.

10.              Zorganizowanie i nadzorowanie prac podległych sekcji w sposób zapewniający pełną realizację zadań.

11.              Staranne i rzetelne realizowanie zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w tym:

-     przyjęcie zasad (polityki) rachunkowości,

-     prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

-     okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego aktywów i pasywów,     

-     wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

-     gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

12.              Główna księgowa jest obowiązana do przekazywania informacji wynikających z ksiąg rachunkowych w celu:

-     obliczania podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,

-     sporządzanie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionych strat) przez płatnika podatku dochodowego.

 

  

Do zadań podinspektora ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej należą następujące obowiązki:

 1. Prowadzenie dokumentacji w zakresie realizacji świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawie o pomocy społecznej.
 2. Prowadzenie ewidencji ZUS podopiecznych, naliczanie list składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Przygotowywanie list wypłat zasiłków przyznanych decyzją administracyjną.
 4. Sporządzania informacji, meldunków i sprawozdań z realizacji świadczeń, w tym elektronicznych przesyłów, sporządzanie bilansów zapotrzebowań na środki finansowe w zakresie świadczeń pomocy społecznej.
 5. Prowadzenie rejestrów osób i rodzin korzystających pomocy społecznej.
 6. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie aktualizowania danych w systemie „Opieka” dotyczących osób korzystających z pomocy.
 7. Ścisła współpraca z księgową w zakresie opisywania faktur, not, rachunków przychodzących do tutejszego Ośrodka.
 8. Prowadzenia rejestru przychodzących faktur, not, rachunków.
 9. Wydawanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.
 10. Monitorowanie, uzupełnianie, prowadzenie, poprawianie słowników w systemie „Opieka” w zakresie podstaw prawnych, uzasadnień, rozstrzygnięcie decyzji.
 11. Obsługa komputera na stanowisku pracy.
 12. Przygotowywanie dokumentów do archiwum ze swojego stanowiska pracy (dokumenty i dyskietki). Prowadzenie archiwizacji systemu ” Opieka”.
 13. Ewidencjonowanie haseł, kodów dostępu dla pracowników socjalnych.
 14. Aktualizowanie informacji umieszczonych na pomieszczeniach zajmowanych przez Ośrodek.
 15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach oraz doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

 

Do zadań inspektora ds. administracyjno gospodarczych, płac i ZUS należy:

 1. Przygotowanie list płac dla pracowników.
 2. Przygotowanie rozliczeń pracowniczych do ZUS.
 3. Przygotowanie wszelkich zakupów na potrzeby OPS wg. ustawy o zamówieniach publicznych.
 4. Prowadzenie archiwum zakładowego, przekazywanie materiałów do archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Wolin, prowadzenie dokumentacji.
 5. Przygotowanie danych do sprawozdań ZUS i GUS.
 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, samokształcenie oraz doskonalenie pracy w zespole.
 7. Bieżąca kontrola przepisów dotyczących ZUS i spraw pracowniczych.
 8. Zgłaszanie wszelkich napraw sprzętu biurowego i innych.
 9.  Zamawianie niezbędnych druków urzędowych, finansowych dla poszczególnych sekcji.
 10. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy, zadań powierzonych przez głównego księgowego i Kierownika Ośrodka.
 11. Obsługa komputera na stanowisku pracy.
 12. Pełnienie zastępstwa za referenta ds. realizacji świadczeń  pomocy społecznej.
 13. Prowadzenie realizacji świadczeń pomocy społecznej wspólnie z referentem.
 14. Wykonywanie zadań zleconych przez kierownika lub głównego księgowego wchodzących w zakres pracy zawodowej.

 

§ 7.

Do zadań Inspektora ds. Realizacji Usług Opiekuńczych należy:

1.      Współpraca z pracownikami socjalnymi OPS w rozpoznaniu nowych środowisk.

2.      Miesięczne sporządzanie harmonogramów pracy opiekunek oraz wprowadzanie zmian (zastępstw), prowadzenie rejestru dyżurów.

3.      Załatwianie wizyt domowych, leków, wzywanie karetki pogotowia.

4.      Rozliczanie opiekunek z kart pracy.

5.      Zbieranie od podopiecznych za pośrednictwem opiekunek kwot za wykonane usługi, miesięczne rozliczanie kwitariusza z kasą Urzędu Miejskiego w Wolinie.

6.      Organizowanie spotkań z opiekunkami  raz w miesiącu, podczas którego przekazywane są wszystkie wnioski, informacje, wypełnione karty pracy, zgodne z harmonogramem pracy opiekunek.

7.      Kontrola opiekunek w terenie (przynajmniej raz w miesiącu); sporządzanie notatek służbowych.

8.      Wnioskowanie o dodatek specjalny dla opiekunek.

9.      Wnioskowanie o nagrodzenie lub ukaranie pracownika.

10.  Założenie teczek podopiecznych i prowadzenie na bieżąco dokumentacji tj.: aktualne kopie decyzji administracyjnych, notatki służbowe.

11.  Prowadzenie spraw kadrowych opiekunek i pozostałych pracowników OPS, w pełnym zakresie (przygotowywanie planu urlopów wypoczynkowych pracowników, prowadzenie teczek akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

12.  Organizowanie szkoleń BHP, przygotowywanie wniosków rentowo-emerytalnych pracowników.

13.  Przygotowywanie sprawozdań w zakresie usług opiekuńczych.

14.  Sporządzanie sprawozdań dla GUS.

15.  Organizowanie współpracy z rodzinami korzystających z usług opiekuńczych.

16.  Dokonywanie kalkulacji wartości usługogodziny i przygotowywanie wniosków o ich zmianę.

17.  Przygotowywanie korespondencji do wysyłki.

18.  Przyjmowanie korespondencji przychodzącej i rejestrowanie jej w dziennikach podawczych.

19.  Prowadzenie dokumentacji w sprawach dotyczących stażystów i osób odbywające praktyki zawodowe.

20.  Obsługa komputera, naliczanie list świadczeń usługogodzin.

21.  Bieżąca kontrola przepisów dotyczących kadr, pomocy społecznej z zakresu usług opiekuńczych.

22.  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, samokształcenie oraz doskonalenie pracy w zespole.

23.  Wykonywanie innych prac w zakresie organizowania pomocy zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 8.

Pracownicy Sekcji Usług Opiekuńczych

 1. Opiekun podlega bezpośrednio osobie koordynującej pracą Sekcji Usług Opiekuńczych.
 2. Do zadań pracowników Sekcji Usług Opiekuńczych należy:

-       utrzymanie czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez podopiecznego,

-       pielęgnacja zlecona przez lekarza,       

-       w razie potrzeby: pomoc przy toalecie podopiecznego.                                              

-       zmiana bielizny pościelowej i osobistej (pranie na miejscu w domu podopiecznego lub noszenie do pralni na koszt chorego),

-       zapobieganie odleżynom u osoby leżącej poprzez dogodne  ułożenie, ewentualne oklepywanie, współpraca w tym zakresie z pielęgniarką środowiskową,

-       przygotowanie jednego posiłku  gorącego lub przynoszenie posiłków zakupionych na koszt podopiecznego oraz ewentualne karmienie,

-       zakup artykułów spożywczych i przemysłowych. (na potrzeby chorego),

-       palenie w piecu, przynoszenie węgla i wody (wszystko z zachowaniem przepisów BHP)

-       nakłanianie i towarzyszenie na spacerze,

-       organizowanie czasu wolnego (czytanie książek, gazet),

-       załatwianie innych niezbędnych potrzeb chorego,

-       zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarek środowiskowych i realizacja recept,         - pomoc przy opłacaniu należności za wykonane usługi opiekuńcze tj. pośredniczenie przy przekazywaniu pieniędzy.

3.      Regularnie potwierdzać w kartach pracy wykonane usługi. W przypadku choroby podopiecznego potwierdza Inspektor ds. realizacji usług opiekuńczych.

 1. Niezwłocznie rozlicza się z wykorzystanych kart pracy i przekazuje je do Inspektora.
 1. Opiekun uczestniczy w zebraniu opiekunów, które odbywa się w ostatnim tygodniu miesiąca w dniu ustalonym przez Inspektora, w godzinach 14-15:30, podczas którego omawiane są wszystkie niezbędne sprawy i problemy, zgłaszane wnioski. Protokół zebrana sporządza wyznaczony pracownik, który wraz z listą obecności przekazywany jest Kierownikowi Ośrodka.
 2. Karty pracy u podopiecznego pracownik przedkłada Inspektorowi najpóźniej do 5 – go dnia każdego miesiąca. Na ich podstawie wyliczane są należności dla klientów.
 1. Opiekun wykonuje inne prace zlecone przez Inspektora oraz Kierownika  Ośrodka wynikające z działalności OPS.
 2. Opiekun dochodzi lub dojeżdża do pracy na terenie Miasta i Gminy Wolin we własnym zakresie.
 3. Opiekun zobowiązany jest podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
 4. Opiekun nad chorym przy wykonaniu zadań zobowiązany jest zasadami etyki zawodowej, kierować się zasadą dobra osób korzystających z pomocy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia, zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w toku czynności, także po ustaniu zatrudnienia.
 5. Opiekun zobowiązany jest dbać o własną czystość i schludność ubrania. Zachowywać się z godnością na stanowisku pracy i poza nią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XV.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 1.

 

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane w formie aneksu, który zatwierdza Burmistrz, zgodnie z § 9 Statutu Ośrodka.

 

§ 2.

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolini z dnia 25 kwietnia 2004r. ze wszystkimi zmianami.

 

§ 3.

 

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzenia przez Burmistrza z chwilą jego podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Pacholska 04-02-2009 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Pacholska 29-09-2011 10:26