Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Sprawozdanie z działalności 2020 r.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE

ZA ROK 2020.

Realizacja zadań statutowych oraz zgłoszone potrzeby na rok 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolin 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wprowadzenie
 2. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Struktura organizacyjna Ośrodka i koszty funkcjonowania
 1. Realizacja zadań z zakresu:
  1. Pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze),
  2. Karta Dużej Rodziny, Wspieraj Seniora
  3. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa,
  4. Prace społecznie użyteczne,
  5. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
  6. Fundusz alimentacyjny,
  7. Świadczenia wychowawcze 500+,
  8. Program „Dobry start” 300+,
  9. Program „Czyste powietrze”,
 2. Wnioski końcowe, zgłaszane potrzeby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. WPROWADZENIE

Podstawą do przedłożenia Radzie Miejskiej w Wolinie rocznego sprawozdania z działalności oraz potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie jest zapis art. 110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 r., poz. 1876).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie zadania pomocy społecznej realizuje w oparciu o podstawowy akt prawny, jakim jest ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i towarzyszące rozporządzenia. Ponadto Uchwałę Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wiele innych aktów.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje (art.5 i 5a wyciąg):

1) osobom i rodzinom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania

    i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium

    Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt

    tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

     Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali

     zezwolenie na pobyt.

 

Osobom i rodzinom wymienionym w punktach 1-3 przysługuje pomoc jeżeli zostaną spełnione kryteria dochodowe i tak:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł. netto

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. netto.

W przypadku rodziny kryterium stanowi sumę liczby osób pomnożonej przez 528 zł.

    - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt.2-15 ustawy o pomocy społecznej tj.:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. uchylony
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne, rentowo-emerytalne
 3. kwotę świadczonych alimentów na rzecz innych osób. Odliczeniu nie podlegają wszelkie zajęcia komornicze.

Zapis art.8 w ust. 4 określa jakich składników dochodu nie wliczamy do dochodu rodziny, np.: świadczenie 500+, stypendia szkolne, jednorazowe wsparcie socjalne.

Powyższe kryteria i okoliczności, z powodu których udziela się świadczeń, wymienione w art.7,  decydują o strukturze osób korzystających z pomocy społecznej. Przy czym wystarczy wystąpienie co najmniej jednego z powodów z art.7 pkt.2-15, aby skutecznie domagać się świadczenia pieniężnego. Wybór rodzaju świadczenia należy do kompetencji organu pomocy. Wysokość świadczenia, jeżeli nie jest określona odpowiednim przepisem (patrz zasiłek stały, zasiłek okresowy), należy do uznania administracyjnego.

 

 

 1. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej                    

 

Środki finansowe na pomoc osobom i rodzinom pochodziły z budżetu gminy (zadania własne, własne z dofinansowaniem § 2030) oraz budżetu państwa (zadania zlecone § 2010 oraz § 2060).

Poniższe zestawienie przedstawia wysokość środków finansowych planowanych w roku sprawozdawczym oraz dwóch wcześniejszych, dla porównania.

 

Plan wydatków na przestrzeni trzech lat:

Nazwa działu

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Opieka społeczna 852

2 836 009,52

3 073 186,00

3 183 324,00

Rodzina 855

12 015 621,71

14 476 877,00

16 909 818,42

razem

14 851 631,23

17 550 063,00

20 093 142,42

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

Plan wydatków w roku sprawozdawczym z podziałem na źródło finansowania:

Dział

Nazwa działu

Wydatki w 2020r. w złotych

 

Ogółem, w tym:

 zlecone § 2010 oraz § 2060

§ 2030 dofin. do własnych

własne

Fundusz Pracy

852

Opieka społeczna

3 183 324

27 221,00

854 998

2 301 105

 

-

855

Rodzina

16 909 818,42

16 560 648,42

-

347 470

1 700

razem

20 093 142,42

16 587 869,42

854 998

2 648 575

1 700

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

 

 

 

 

Zestawienie wydatków na przestrzeni ostatnich trzech lat

Wydatki ogółem na przestrzeni trzech lat:

Nazwa działu

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Opieka społeczna 852

2 757 852,76

2 855 764,46

2 945 630,49

Rodzina 855

11 992 576,77

14 233 064,48

16 774 688,31

razem

14 750 429,53

17 088 828,94

19 720 318,80

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

 

Wydatki ogółem na przestrzeni lat z podziałem na źródła finansowania i rodzaje zadań:

 

Dział

Nazwa działu

Wydatki w 2020r. w złotych

 

Ogółem, w tym:

 zlecone § 2010 oraz § 2060

§ 2030 dofin. do własnych

własne

Fundusz Pracy

852

Opieka społeczna

2 945 630,49

25 627,00

806 968,49

2 113 035

-

855

Rodzina

16 774 688,31

16 472 516,38

-

300 471,93

1700

razem

19 720 318,80

16 498 143,38

806 968,49

2 413 506,93

1700

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

 

W dalszej części przedstawiono wydatki poniesione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie w roku sprawozdawczym z podziałem na poszczególne zadania. Kwoty obejmują całość wydatków łącznie z kosztami. Jedna z kolumn prezentuje liczbę świadczeń zrealizowanych przez jednostkę. Każde świadczenie połączone jest z postępowaniem administracyjnym, sprawdzeniem środowiska lub innym działaniem pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całość wydatków jednostki w 2020r. z podziałem na zadania i rozdziały:

 

Rozdział – nazwa rozdziału

 

zlecone

 

Dofinansowanie

do zadania

§ 2030

 

własne

 

Liczba świadczeń ogółem

Kwota wydatków

 

85202 – Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

 

-

 

-

 

568 067,96

 

207

 

568 067,96

85205 – Przeciwdziałanie przemocy

-

-

303,50

-

303,50

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłek stały)

-

30992,25

-

622

30 992,25

85214 § 3110-3

Zasiłki okresowe

 

-

 

104 865,03

 

-

 

272

 

104 865,03

85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze: celowe na żywność, zakup opału, leków, inne

w tym zasiłki specjalne

 

 

-

 

 

-

 

 

72 995,05

 

 

1081

 

 

72 995,05

85216 § 3110  Zasiłki stałe

-

386 062,48

-

739

386 062,48

85219 – Utrzymanie jednostki

 

180 325

777147,27

-

957 472,27

85228 – Usługi opiekuńcze

w tym zlecone

22 886

-

663 509,35

18 394

w tym: 285

specjalist..

686 395,35

85230 – Dożywianie, zasiłki celowe na zakup żywności,

-

104 131,50

30 260,70

11 483

134 392,20

85295 – Wspieraj Seniora

-

592,23

751,17

-

1 343,40

85219 - Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

2 741

-

-

9

2 741,00

85501 –Świadczenie wychowawcze 500+

11 146 275,63

-

-

21 773

11 146 275,63

85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, skł.społeczne

4 851 370,65

-

71 130,38

17 850

4 922 501,03

85503

Karta Dużej Rodziny

334,48

-

2 659,04

-

2 993,52

85504 – Wspieranie rodziny (asystent rodziny, opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych)

-

Fundusz Pracy

1 700

226 682,51

193

228 382,51

85504 – Dobry Start

406 681,79

-

-

1 312

406 681,79

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

(świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna)

67 853,83

-

-

516

67 853,83

razem

16 498 143,38

806 968,49

F.P. 1700

2 413 506,93

-

19 720 318,80

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 1. Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej i koszty funkcjonowania

 

Na płace i pochodne pracowników oraz utrzymanie Ośrodka (bez Świadczeń Rodzinnych), środki pochodziły z dotacji Wojewody oraz budżetu Gminy, w ogólnej kwocie  1 672 170,57 zł.,

 

dział

 

 

Rozdział – nazwa rozdziału

 

zlecone

 

 

własne

 

 

 

 

Kwota wydatków

 

852

85219 – utrzymanie ośrodka

z tego:

-

957 472,27

 

957 472,27

 

85219 – wynagrodzenia osobowe, „13”, ubezpieczenie społeczne, FP, PFRON,  1 nagroda jubileuszowa,

 

 

-

 

786 326,28

 

 

786 326,28

 

85219 – materiały i wyposażenie, remonty, szkolenia delegacje, media, odpisy na ZFŚS, inne

 

-

171 145,99

 

171 145,99

 

85228 – usługi opiekuńcze

z tego:

 

663 509,35

 

663 509,35

 

85228 – usługi opiekuńcze

wynagrodzenia osobowe, „13”, ubezpieczenie społeczne, FP, PFRON,

2 odprawy emerytalne

 

-

 

625 850,89

 

625 850,89

 

85228 – materiały i wyposażenie, remonty, szkolenia delegacje, media, odpisy na ZFŚS, inne

 

-

37 658,46

 

37 658,46

855

85504wspieranie rodziny

z tego:

-

51188,95

 

51 188,95

 

85504 – wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny – umowa o pracę I – XII wraz z pochodnymi

 

-

44 388,53

1 700 FP

 

46 088,53

 

85504 – wspieranie rodzinymateriały i wyposażenia, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS

 

5 100,42

 

5 100,42

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

Do realizacji zadań pomocy społecznej (bez Sekcji Świadczeń Rodzinnych) Ośrodek zatrudniał (stan zatrudnienia na koniec 2020r.) 28 pracowników. Zatrudnienie przedstawiało się w następujący sposób:

- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                     1 osoba

- główna księgowa                                                         1 osoba

- pracownicy socjalni                                                     6 osób

- inspektor ds. realizacji zadań pomocy społecznej       1 osoba

- inspektor ds. płac, ZUS                                               1 osoba

- inspektor ds. realizacji Usług Opiekuńczych             1 osoba                      

- opiekunki nad chorym w domu                                   15 osób w tym ¾ etatu 1 osoba   

- asystent rodziny                                                           1 osoba    

- sprzątaczka                                                                  1 osoba      ½ etatu

Liczba pracowników socjalnych wynika z zapisów art. 110 ust.11 Ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje, że 1 pracownik socjalny przypada na 2 tysiące mieszkańców. Spełnienie tego kryterium jest jednym z warunków otrzymania przez gminę dotacji wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka. Od stycznia 2020r. zatrudniono 6 pracownika wobec czego gmina nasza spełnia kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej.

 1. REALIZACJA   ZADAŃ

 

Ośrodek nasz, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizuje zadania własne, należące do kompetencji samorządu gminnego oraz zadania zlecone gminie, należące do kompetencji państwa.

Do zadań własnych należy m.in.: sporządzanie bilansu potrzeb, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, celowych i okresowych, (zgodnie z obowiązującymi kryteriami), udzielanie schronienia, przyznawanie posiłku i niezbędnego ubrania, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne za osoby uprawnione, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, dożywianie dzieci i młodzieży, osób dorosłych, sprawianie pogrzebu, umieszczanie i opłacanie pobytu osób w domu pomocy społecznej, przyznawanie pomocy finansowej osobom opuszczającym zakłady karne, jeżeli spełniają warunki zawartego między ministerstwami Porozumienia, utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Do zadań zleconych należy: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej, pomoc w różnorodnej formie cudzoziemcom, wypłacanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych z postanowień sądu.

 

Dodatkowo realizujemy zadanie gminy polegające na ustalaniu uprawnień osób zgłaszających wnioski do Burmistrza, do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych oraz zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także w  ramach Programu „Czyste powietrze”.

 

 

  1. Pomoc społeczna.

 

Z pomocy społecznej w 2020r. korzystało 435 rodzin (w roku poprzednim 450), w tym na wsi - 191, o łącznej liczbie 654 osób, w tym z p racy socjalnej 225 rodziny o liczbie 513 osób. Ogólnie ilość osób korzystających z pomocy społecznej stanowi  5,63% ogółu mieszkańców gminy – 11 602. Ponadto wyłącznie w postaci pracy socjalnej – 35 rodzin.

 

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Liczba rodzin i gospodarstw jednoosobowych ogółem

449

450

435

Liczba osób w rodzinach

702

702

654

Liczba mieszkańców

11 785

11 681

11 602

% korzystających

5,96

6,00

5,63

Liczba rodzin korzystających z pracy socjalnej

207

32

35

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

Praca socjalna, zgodnie z art. 6 ustawy o pomocy społecznej, to wszelka działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

 

 

 

Powody udzielania wsparcia osobom i rodzinom w latach:

 

Liczba korzystających z powodu (zasadniczy), poza ubóstwem (dochód poniżej kryterium)

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Bezdomność

9

8

5

Bezrobocie

107

111

117

Niepełnosprawność

136

239

125

Długotrwała lub ciężka choroba

155

165

154

Potrzeba ochrony macierzyństwa

23

38

34

Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

57

67

70

                                  wielodzietność

15

21

21

                                  rodziny niepełne

40

46

49

Trudności po opuszczeniu zakładu karnego

2

0

2

Alkoholizm

42

42

44

Narkomania

3

3

4

Zdarzenia losowego

1

2

1

Przemocy w rodzinie

1

0

0

Klęski żywiołowej

0

0

0

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

W niektórych rodzinach występuje więcej niż jeden powód udzielenia pomocy, do celów statystycznych przyjmujemy wymieniony jako główny.

                                    

Liczba rodzin i osób, którym udzielono pomocy w szczególności w formach:

 

Liczba osób i rodzin korzystających z form pomocy

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Zasiłki stałe

81

80

79

Dożywianie dzieci w szkołach

180

182

166

Dożywianie osób dorosłych

10

16

14

Świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku

103

106

142

Zasiłki okresowe

73

66

64

Zasiłki celowe (na żywność, opał, leki i leczenie, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, zdarzenia losowe, odzież i obuwie), w tym celowe specjalne

169

 

25

162

 

36

172

 

22

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

0

0

1

Organizacja pogrzebu

1

1

1

Schronienie bezdomnych

4

2

2

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

18

19

19

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym:

62

70

67

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

4

5

4

 

Zasiłki okresowe (obowiązkowe zadanie własne gminy) otrzymały 64 rodziny. Każda rodzina, która spełniała przesłanki do przyznania tego świadczenia, otrzymała je. Wysokość zasiłku okresowego stanowi 50% różnicy między posiadanym dochodem a kryterium. W dalszym ciągu zdarzają się przypadki, że rodzice nie wyrażają chęci, by dzieci spożywały posiłki w szkole, ale też same dzieci nie chcą korzystać z takiej formy wsparcia.

 

Jedną z grup znajdującą się w kręgu zainteresowania pomocy społecznej są osoby starsze, które nie mogą przy pomocy własnych możliwości i uprawnień zaspokoić swoich potrzeb życiowych. Te najczęściej korzystają z usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze to specyficzny rodzaj pomocy. Od pracowników wymaga dużej empatii, ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i w żadnym wypadku nie można opiekunki środowiskowej kojarzyć z osobą, która tylko sprząta i gotuje. Usługi polegają na toalecie podopiecznych, utrzymaniu czystości pomieszczeń bezpośrednio przez nich zajmowanych, obejmują drobne zabiegi pielęgnacyjne, palenie w piecach, przygotowywanie posiłków, towarzyszenie w spacerach, zakupy dla podopiecznych, zagospodarowanie czasu wolnego, wspieraniu psychicznym samotnych osób, czy też pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla których niejednokrotnie wizyta opiekunki jest jedyną wizytą w ciągu dnia.

W 2020 roku usługami opiekuńczymi objęto 67 osób (o 1 osobę mniej niż w roku poprzednim) w tym 4 specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci). Wypracowano 18109 usługogodzin, oraz 285 specjalistycznych.

W 2020r. w związku z dużym popytem na usługi, Ośrodek borykał się z brakami kadrowymi, gdyż było duże zapotrzebowaniem na usługi. Ponadto 3 pracowników było na długotrwałych zwolnieniach, co znacznie utrudniało realizację świadczeń. Praca w charakterze opiekunki jest wymagająca, należy wykazywać dużą dozę empatii, a niestety czasami postawy samych podopiecznych jak i ich rodzin, nie ułatwiają tej pracy wykazując postawę wielce roszczeniową. Zainteresowanie usługami opiekuńczymi jest nadal duże. Obecnie mamy 3 osoby oczekujące na przyznanie usług. Największe trudności z wykonywaniem zadania pojawiają się w okresie wzmożonej absencji pracowników spowodowanej chorobami (grypa, schorzenia kręgosłupa, przeziębienia, choroby dzieci), np. w grudniu i styczniu.

Należy zaznaczyć, iż w 2020r. świadczenie usług opiekuńczych było znacznie utrudnione również w związku z panującą od miesiąca marca pandemią. W znacznym stopniu świadczenie usług zostało okresowo zawieszane u niektórych podopiecznych z uwagi na wprowadzone obostrzenia, jak również ze względu na bezpieczeństwo podopiecznych oraz pracowników Ośrodka, ale także pozostawanie pracowników na zwolnieniach opiekuńczych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8. Osoby w stanie leżącym, oraz takie, którym rodzina nie była w stanie w żaden sposób pomóc, nie zostały zostawione bez opieki. Problemem dla nas wykonujących usługi był fakt, że były środowiska, gdzie nie informowano o pozostawaniu w kwarantannie lub izolacji, co skutkowało wyłączeniem pracownika z pracy na czas kwarantanny.

W 2020r. nie uległa zmianie sytuacja w świadczeniach specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na ten rodzaj usług dla dzieci, nasz Ośrodek czyni starania, aby sprostać oczekiwaniom rodziców, którzy zwrócili się o taką pomoc. W związku z tym, po raz kolejny zostały podpisane umowy ze specjalistami zajmującymi się rehabilitacją dzieci z zaburzeniami psychicznymi na wykonywanie  specjalistycznych usług: integracji sensorycznej, terapii ręki oraz zajęcia z biofeedback.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez Ośrodek od maja 2016r. i nadal są kontynuowane z bardzo dobrym skutkiem.

Nasi klienci objęci pomocą w formie usług opiekuńczych są to zwykle osoby samotnie zamieszkujące, w podeszłym wieku, dotknięte chorobami. Podopieczni w zdecydowanej większości posiadają rodziny zamieszkujące oddzielnie, które w różnym stopniu pomagają swoim bliskim. Nie jest to jednak regułą, ponieważ usługi opiekuńcze przyznawane są również osobom posiadającym rodziny w miejscu zamieszkania, lecz z różnych powodów nie są w stanie cały czas zajmować się swoimi bliskimi. Ze swojej strony Ośrodek jest cały czas w kontakcie z rodzinami klientów.

Od stycznia 2020 roku, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XVIII/171/19 Rady Miejskiej w Wolinie z 28 listopada 2019, kwotę odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych ustala się w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Kwota nie była zmieniana od 2014 roku i ma związek z kosztami utrzymania i wynagradzania pracowników realizujących to zadanie.

Wpływy, jakie uzyskano z usług opiekuńczych stanowią dochód własny gminy i wynoszą za usługi własne 91 864,97, natomiast odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2121,80 stanowi dochód państwa.

 

 

  1. Karta Dużej Rodziny

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie realizuje zadanie dotyczące Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Kacie Dużej Rodziny (Dz. U. 2020 poz. 1348).

O kartę może ubiegać się rodzina mająca na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz od stycznia 2019r. rodzic (rodzice), który posiadał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich obecny wiek. Karta ta uprawnia do korzystania z  ulg i zniżek podlegających publikacji na stronach: www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl

 

Informacja o realizacji Kary Dużej Rodziny w latach 2018 – 2020.

Rok

2018

2019

2020

Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny

8

182

46

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny

46

348

125

Koszt realizacji programu (Dotacja )

115,67 zł

1168,84 zł

334,48 zł

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

 

Także zgodnie z porozumieniem partnerskim z dnia 17.08.2017r.,  nr ROPS/III/10/17 między Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie a Gminą Wolin, tutejszy Ośrodek realizuje zadania  dotyczące Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Zachodniopomorska Karta Rodziny skierowana jest do rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka.

Zachodniopomorska Karta Seniora skierowana jest do osób 60+ mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Posiadacze Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora mogą korzystać z ulg i uprawnień wynikających z programu tylko na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wykaz rodzaju ulg i uprawnień wynikających z posiadania Karty opublikowany jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka polityki społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie www.rops.wzp.pl/region-dla-rodziny.

 

 

W związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w kraju, Gmina Wolin wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolinie w roku 2020 przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”, program finansowany jest ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych gminy.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, (w wyjątkowych sytuacjach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i była realizowana przez pracowników Ośrodka.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielanie pomocy w ramach programu nie zależy od sytuacji dochodowej, ani nie jest przyznawane na drodze administracyjnej. Pomoc w formie usługi wsparcia jest nieodpłatne. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustalane są indywidulanie z osobą wyznaczoną do pomocy. Seniorzy zainteresowani powyższym wsparciem mogą zadzwonić na bezpłatną ogólnopolską infolinię  22 505 11 11 bądź bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

 

  1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

 

Osoby najbardziej potrzebujące mogą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa za pośrednictwem czterech organizacji partnerskich ogólnopolskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża sieci organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, skierowane do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający od listopada 2020 r.:

1 542,20 zł (wcześniej: 1 402 zł) dla osoby samotnie gospodarującej,

1 161,60 zł (wcześniej: 1 056 zł) dla osoby w rodzinie.

Podwyższenie kryterium z 200% do 220% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ma w założeniu umożliwić „powrót do Programu” w szczególności części osób starszych i osób niepełnosprawnych, które dotychczas korzystały z pomocy żywnościowej, a utraciły do niej uprawnienie w efekcie waloryzacji różnych świadczeń społecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie biorąc pod uwagę dobro społeczności lokalnej i chęć przybliżenia możliwości skorzystania ze wsparcia w postaci produktów żywnościowych od kilku lat współpracuje ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Kamieniu Pomorskim jako organizacją partnerską przy realizacji Programu. Gmina Wolin, partycypuje w kosztach transportu produktów żywnościowych z Banku Żywności w Koszalinie do organizacji partnerskiej, tj. do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Kamieniu Pomorskim. Zgodnie z zawartym porozumieniem nasi mieszkańcy, spełniający kryteria i zakwalifikowani do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, mogą odbierać produkty spożywcze.

Kwalifikacji do Programu dokonuje pracownik Ośrodka na podstawie przedłożonych dowodów z osiąganych dochodów.

 

 

Poniżej zestawienie przedstawiające ilość wydanych skierowań:

POPŻ

2018

2019

2020

Liczba wydanych skierowań w POPŻ

202

239

202

Liczba osób korzystających z POPŻ

418

507

463

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

 

  1. Organizacja prac społecznie-użytecznych.

 

Z ostatnim dniem listopada 2020r. zakończyły się trwające na terenie naszej Gminy prace społecznie użyteczne organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie przy udziale Urzędu Miasta oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim z Filią w Wolinie a także sołectw.

Prace, które trwały od marca do listopada miały na celu aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Akcją objęto 14 osób bezrobotnych. Z tego 2 osoby zakończyły prace przed terminem: 1 osoba została usunięta z powodu przerwania prac społecznie użytecznych, 1 osoba podjęła zatrudnienie. Na koniec listopada w pracach uczestniczyło 9 osób.

Aktywizowani wykonywali prace na terenie swojego miejsca zamieszkania, w czasie i w sposób wskazany przez sołtysa lub inny podmiot. Polegały one na sprzątaniu terenu, drobnych pracach remontowych, sadzeniu drzewek, koszeniu trawy, odchwaszczania terenów zielonych. Wynagrodzenie wynosiło od kwietnia do listopada 8,70 zł. za godzinę. Wynagrodzenie to jest wolne od wszelkich potrąceń i należało się wyłącznie za godziny przepracowane. W każdym miesiącu należało wypracować 40 godzin, po 10 tygodniowo. Był to sprawdzian możliwości powrotu na rynek pracy, tym bardziej, że byli też tacy, którzy nie pracowali dotychczas zawodowo. Przez cały okres trwania prac wypracowano łącznie 3 506 godzin.

Ogólny koszt organizacji prac to 30 155,40 zł. w tym udział gminy to 40%, pozostała kwota została zrefundowana gminie ze środków Powiatowego Urzędu Pracy – 60%.

 

W ramach współpracy z Kuratorium Zachodniopomorskim, w ciągu trzech dni pracownicy zorganizowali 8 osobową grupę dzieci, która wyjechała na kolonię letnią do Gliczarowa Górnego koło Zakopanego.

 

W związku z inicjatywą Klubu Radnych Razem Zmieniamy Gminę Wolin, Ośrodek nasz wskazał 16 najbardziej potrzebujących osób i rodzin, które otrzymały świąteczne paczki żywnościowe. Pracownicy socjalni dostarczyli do domów paczki wraz z życzeniami.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie pośredniczy w przekazywaniu ubrań dla potrzebujących, mebli lub drobnego wyposażenia mieszkań. W tych przypadkach nie obowiązują kryteria dochodowe. Pracownicy przyjmują zgłoszenia na temat zapotrzebowania na określone artykuły lub na ich nieodpłatne zbycie. Najczęściej jest to odzież dziecięca, wózki, łóżeczka. Udostępniana jest także tablica informacyjna, na której zainteresowani mogą powiesić ogłoszenia o chęci oddania lub sprzedaży różnych artykułów, np. łóżka rehabilitacyjne. Ośrodek udostępnia nieodpłatnie sprzęt w postaci chodzików, balkoników i wózków inwalidzkich dla osób potrzebujących. Sprzęty te są wypożyczane i gdy nie są już potrzebne w rodzinach, wracają do jednostki.

 

W roku 2020 wydano łącznie 1127 decyzji administracyjnych (bez świadczeń rodzinnych) przyznających pomoc społeczną, 14 decyzji odmawiających przyznania pomocy, co stanowi 0,01% wszystkich wydanych decyzji. Pracownicy socjalni sporządzili, tylko na potrzeby naszej gminy 730 wywiadów środowiskowych wyłącznie do celów pomocy społecznej.

Ponadto oprócz wywiadów środowiskowych niezbędnych do celów pomocy społecznej sporządzają szereg informacji dla różnych instytucji. Poniższe zestawienie przedstawia ilości dodatkowych działań i postępowań wykonanych na wnioski dotyczące:

 • udzielenia informacji dla sądów, policji, świadczeń rodzinnych, PCPR – 70,
 • interwencji wspólnych z policją, kuratorem, pedagogiem szkolnym,  – 10,
 • liczba wniosków o wgląd w sytuację rodziny ze strony Sądu Rodzinnego – 5,
 • liczba informacji dla Urzędu – 17,
 • liczba wywiadów do celów NFZ – 13,
 • liczba wejść w środowiska w związku z przemocą – 37,
 • liczba wejść w środowiska wyłącznie w związku z pracą socjalną – 105
 • liczba wejść w środowiska w związku z kwarantanną – 12
 • liczba zgłoszeń do GKRPA - 10
       • łącznie 279

 

W 2020r. Ośrodek był kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie zabezpieczenia pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, wprowadzenia procedur w związku z pandemią, aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, orzeczenia lekarskie pracowników. Inspekcja Pracy zobowiązała jednostkę do aktualizacji Oceny ryzyka zawodowego o czynnik, jakim jest możliwość zarażenia koronawirusem.

 

  1. Świadczenia rodzinne

 

System świadczeń rodzinnych działający od maja 2004 r. jako system poza ubezpieczeniowych świadczeń socjalnych, jest kolejnym zadaniem zleconym Ośrodkowi do realizacji. Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego przez ustawę o świadczeniach rodzinnych jest stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne.

Ustawa, która była już wielokrotnie nowelizowana przewiduje:

 • jednolite kryteria dochodowe, oparte na kosztach utrzymania rodzin, warunkujące dostęp do świadczeń na poziomie wyższym niż egzystencjalne;
 • jednolite źródło finansowania wydatków, tj. budżet państwa; dwa rodzaje świadczeń rodzinnych;
 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze;
 • zwiększoną pomoc na rzecz rodziny w związku z edukacją dziecka, szczególnie niepełnosprawnego;
 • jeden podmiot wypłacający świadczenia, a mianowicie gminę.

Aktualnie wszystkie świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych są wypłacane przez gminę. Podstawowym świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Oprócz tego przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem". W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych pracuje w kraju Unii Europejskiej, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nasz Ośrodek nie jest organem uprawnionym do wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym współpracujemy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych dla osób ubiegających się o te świadczenia w krajach UE.

Wypłata świadczeń następuje poprzez przelewy na konta osobiste, przekazem pocztowym oraz wypłatę gotówkową w/g porządku alfabetycznego w kasie Banku Spółdzielczego w Wolinie. Realizacja w formie przelewów jest korzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ przekazywanie świadczeń odbywa się sprawniej i bezgotówkowo.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego od listopada 2015 wynosi:

1)   95,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia;

2) 124,00 zł do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;

3) 135,00 zł do ukończenia przez dziecko 21 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka – 1.000,00 zł;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł;

3) samotnego wychowywania dziecka– 193,00 zł lub 273,00 zł dla dziecka niepełnosprawnego;

4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90,00 zł do 5 roku życia i 110,00 zł   

    powyżej 5 roku życia;

5) rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł;

6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania -

     69,00 zł, jeśli dojeżdża; 113,00 zł, jeżeli zamieszkuje w internacie lub stancji;

7) wielodzietność – 95,00 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Od 2016 r. w świadczeniach rodzinnych jest wprowadzona zasada „zł za zł”. Reguła ta wychodzi naprzeciw rodzinom, których dochód przekroczył wymagane ustawą o świadczeniach rodzinnych kryterium. Dzięki niej rodzice otrzymujący zasiłek rodzinny wraz z dodatkami po uzyskaniu przez członków rodziny dochodu powodującego przekroczenie ustawowego kryterium nie tracą prawa do świadczeń i mogą nadal je otrzymywać. Świadczenia wypłacane są wówczas w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” a wysokością dochodu rodziny otrzymywanego ponad kryterium dochodowe. Wysokość świadczeń jest zatem pomniejszona o kwotę „przekroczenia kryterium dochodowego” pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie.

Aby zasada złotówka za złotówkę mogła zostać zastosowana przez organ, kwota przekroczenia nie może być wyższa niż suma otrzymywanych świadczeń. Wyrównanie jest wypłacane, gdy jego wysokość jest wyższa lub równa 20 zł.

 

Świadczeniami rodzinnymi również są:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) w kwocie 1.000,00 zł nadal jest uzależnione od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży oraz dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł;

świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie, która urodziła dziecko, a nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi:

 • bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy),
 • studenci,

·   wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,

·   osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli   

    nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Nowe świadczenie przyznawane jest niezależnie od osiąganego dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres może być wydłużony nawet do 71 tygodni.

 

Świadczeniami opiekuńczymi wypłacanymi przez Ośrodek są:

- zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem opiekuńczym wypłacanym bez względu na wysokość dochodu rodziny i wiek osoby, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także umiarkowanym, jeżeli inwalidztwo powstało w wieku do ukończenia 21 roku życia. Świadczenie w/w przysługuje również osobie powyżej 75 roku życia bez względu na stan zdrowia, a która nie otrzymuje dodatku pielęgnacyjnego z KRUS lub ZUS. Zasiłek ten przysługuje w kwocie 215,84 zł;

 

- świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1830 zł, które przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą  się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Za osoby otrzymujące ten rodzaj świadczenia Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne (rentowo-emerytalne) oraz zdrowotne;

 

- specjalny zasiłek opiekuńczy - w wysokości 620 zł - o to świadczenie  mogą ubiegać się osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonką, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy musi spełniać również kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę wynosi 764,00 zł.

W tutejszym Ośrodku realizowana jest również ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 620 zł. Określa ona warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Ponadto tutejszy Ośrodek realizuje ustawę i Program „Za życiem” – jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Uzależnione od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży oraz zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wypłacono łącznie 17 850 świadczenia na kwotę 4.164.016,37 zł, w tym 201 w ramach koordynacji na kwotę 121.721,00 zł, i tak:

 

L.P

Rodzaj świadczenia

Liczba

świadczeń

Wydatki w zł

2019

2020

2019

2020

1.

Zasiłki rodzinne

9 598

8 288

1.097.667,34

945.829,70

2.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

4 214

4 111

503.763,11

476.915,05

 

- urodzenia dziecka,

51

41

47.172,77

40.130,76

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

224

184

87.522,40

69.923,66

- samotne wychowywanie dziecka,

393

404

75.432,89

78.379,57

- kształcenie i rehabilitacja dziecka   

  niepełnosprawnego,

445

471

46.299,90

49.263,82

- rozpoczęcie roku szkolnego,

838

781

52.211,62

47.878,58

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza   miejscem zamieszkania,

986

1 093

74.747,84

84.460,72

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,

1 277

1 137

120.375,69

106.877,96

4.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

80

72

80.000

72.000,00

5.

Świadczenie rodzicielskie

455

490

412.810,70

437.782,08

7.

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

4 346

4 339

1.597.899,32

1.999.637,90

 

- zasiłki pielęgnacyjne,

3 567

3 502

675.083,92

755.557,48

- świadczenia pielęgnacyjne,

533

607

771.190

1.102.223,50

- specjalny zasiłek opiekuńczy,

198

188

121.865,40

115.817,40

- zasiłek dla opiekuna

48

42

29.760

26.040,00

9.

„Za życiem”

0

2

0

8.000,00

10.

składki na ubezpieczenia społeczne

454

530

159.432,47

221.417,76

11.

składki na ubezpieczenia społeczne ZDO

24

18

4.094,88

2.559,30

 

RAZEM

19 171

17 850

3 855 667,82

4.164.016,37

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

 

W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w 2020 r. odzyskano kwotę 23.812,53 złotych, z tego 14.310,79 złotych zostało przekazane do budżetu państwa, gdyż dotyczyło lat ubiegłych, a kwota 9.501,74 zł pomniejszyła dotację za 2020 r.

 

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 732 rodzin. Wydano 976 decyzji administracyjnych, w tym: 73 odmawiających przyznania świadczenia. Od decyzji złożyło odwołanie 15 osób. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie w 1 przypadkach decyzję utrzymało w mocy, w 4 uchyliło decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia i w 9 przypadkach uchylono i przyznano nowe świadczenia.   

 

  1. Fundusz Alimentacyjny

 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów daje możliwość wypłacania zasądzonych alimentów, w przypadku ich bezskuteczności, również osobom pozostającym w małżeństwie. Kryterium uprawniające do pomocy do września 2020 r. wynosi 800 zł, a od października 2020 r. w wysokości 900 zł  i maksymalna wysokość realizowanych alimentów – 500,00 zł.

Od 1 października 2020 r. w funduszu alimentacyjnym wprowadzono zasadę „zł za zł”.

Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Dotychczas taki mechanizm ten nie był stosowany przy wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Mogły z niego korzystać osoby pobierające zasiłki rodzinne. Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

W znacznym stopniu zostały rozszerzone zadania polegające na współpracy z komornikami i sądami w celu zwiększenia skuteczności egzekucji należności.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw gmina Wolin - będąca wierzycielem należności z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego została zobowiązana do przekazywania informacji o stanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych względem gminy do wszystkich biur zajmujących się udostępnianiem informacji gospodarczej: KRD, ERIF, KBIG, BIG INFOMONITOR, KIDT oraz BISNODE (nowy podmiot).

W roku kalendarzowym 2020 współpracowaliśmy z 94 komornikami z całej Polski oraz  z 439 różnymi instytucjami (liczba ta z roku na rok wzrasta). W związku z powyższym 3% z wypłaconych świadczeń nie jest wystarczające na pokrycie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego. Działania, które podejmowane są wobec dłużników alimentacyjnych pochłaniają znaczne koszty, zwłaszcza prowadzona korespondencja.

W 2020 r. komornicy przekazali na spłatę zadłużenia zaliczki alimentacyjnej kwotę 19.533,86 zł (podział środków 50%/50% gmina/państwo).

Organ właściwy wierzyciela rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością:

- koszty postępowania u komornika,

- odsetki,

- suma dłużna.

           

 

Zwroty w funduszu alimentacyjnym (komornicy i dłużnicy) za 2020 rok w łącznej kwocie 250.340,64 zł z tego:

 1. 202.319,06 zł – przekazane na dochody budżetu państwa, w tym 130.286,58 zł stanowią odsetki ustawowe za opóźnienie,
 2. 48.021,58 zł – przekazane na dochody własne gminy.

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

Kwota 48.021,58 zł jest dochodem gminy, który można wykorzystać na działania wobec dłużników alimentacyjnych – zgodnie z art.27 ust.6 cyt. wyżej ustawy.

Aktualnie Ośrodek nasz realizuje wypłatę dla 96 rodzin. W bazie danych Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego figuruje 447 dłużników alimentacyjnych z czego 269 to dłużnicy Gminy Wolin. Liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 117 osób.

W funduszu alimentacyjnym wydano 148 decyzji, z czego 118 to decyzje przyznające świadczenie. Wypłacono 1404 świadczenia na kwotę 565.149,44 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych o nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2020 r. odzyskano kwotę 3.597,72 złotych, z tego 1.513,59 złotych zostało przekazane do budżetu państwa, gdyż dotyczyło lat ubiegłych, a kwota 2.084,13 zł pomniejszyła dotację za 2020 r.

W roku 2020 Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Fundusz Alimentacyjny podejmowała wobec dłużników alimentacyjnych 2295 różnorodnych działań. Wystosowano 64 wniosków o podjęcie działań wobec naszych dłużników do innych Ośrodków w kraju.

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie przedstawiające działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2019 przez Ośrodek Pomocy Społecznej

RODZAJ DZIAŁANIA

LICZBA DZIAŁAŃ 2019

LICZBA DZIAŁAŃ 2020

Decyzja o rozłożeniu na raty należności dłużnika alimentacyjnego

1

1

Informacje o działaniach do innych podmiotów (na wniosek)

12

24

Informacje  o efektach działań

25

53

Informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat (dla komorników)

98

212

Informacja w trybie art. 209 par. 3 Kodeksu Karnego

90

234

Inny dokument (wszelka korespondencja z różnymi instytucjami)

211

378

Korespondencja z dłużnikiem

113

236

Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego

8

11

Informacja do komornika o zmianie terminu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

0

1

Wpłynięcie wniosku o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego

0

1

Wszczęcie postępowania dotyczące uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań

0

4

Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania

0

4

Skierowanie wniosku do Sądu o wpis w księdze wieczystej

0

4

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej, stosownie do art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

33

539

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w szczególności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego

23

4

Przeprowadzenie z dłużnikiem alimentacyjnym wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego, w związku z sytuacją, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy

23

58

Wezwanie do dostarczenia dokumentów

1

1

Wezwanie na wywiad

71

157

Wniosek do komornika o ustalenie adresu dłużnika

3

3

Wniosek o podjęcie działań

132

64

Wniosek o udostępnienie danych

1

1

Wniosek o udostępnienie danych z CEPIK

6

13

Wniosek o przyłączenie do egzekucji

95

217

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

3

7

Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

6

20

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

9

21

Wystąpienie o zatrzymanie prawa jazdy

3

3

Wystąpienie o zwrot prawa jazdy

3

4

Zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy

8

1

Złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego

10

19

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

Na realizację zadania - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny środki finansowe pochodziły z budżetu państwa. Ogólna kwota wynosiła  4.922.501,08 zł. z tego budżet państwa 4.851.370,65 zł. oraz wkład własny – 71.130,38 zł. 

 

WYKORZYSTANO

- Świadczenia Rodzinne

3.466.715,49

- Świadczenia Rodzinne składki (wszystkie formy)

   223.977,06

- Zasiłek dla opiekuna

     26.040,00

- Fundusz Alimentacyjny

   563.065,31

- Świadczenie Rodzicielskie

   437.782,08

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

Koszty: dotacja na świadczenia rodzinne minus dotacja na świadczenie rodzicielskie x 3%

4.857.702,42 – 439.012,08 x 3% = 132.560,71

 

Koszt obsługi świadczeń rodzicielskich to 30 zł od każdej wydanej decyzji administracyjnej – 41 x 30 zł = 1.230,00 zł

 

Do realizacji świadczeń w roku 2020 zatrudnionych było trzech pracowników. Koszty utrzymania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego sfinansowane z budżetu państwa stanowić mogą maksymalnie 3% otrzymanej dotacji, a koszty obsługi świadczeń rodzicielskich liczone są 30 zł od każdej decyzji. Rzeczywiste koszty obsługi tego działu są o wiele wyższe i wyniosły 204.921,09 zł

Kwota kosztów sfinansowanych w 2020 r. z dotacji nie mogła przekroczyć 133.790,71 zł.

 

Wydatki 71.130,38 zł przeznaczone były na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które pokryte zostały z dochodów własnych gminy oraz zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 48.0221,58 zł przekazanych nam w ramach art. 27 ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Poza wynagrodzeniem największą kwotę z kosztów obsługi pochłania  korespondencja, gdyż wszystkie decyzje i pisma kierowane do dłużników alimentacyjnych na terenie całego kraju oraz komorników, sądów, starostwa muszą być wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.            

 

  1. Świadczenia wychowawcze 500+

 

Program Rodzina 500 plus to 500,00 zł miesięcznie przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze 500,00 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Za okres 2020 roku wypłacono łącznie 21 773 świadczeń na kwotę 11.082.082,18 zł, w tym 826 w ramach koordynacji na kwotę 374.270,00 zł. Nienależne pobrane świadczenia wychowawcze za 2020 r. wyniosły 13.424,20 zł, z tego 11.500,00 zł dotyczyło świadczeń nienależnie pobranych w ramach koordynacji. Do budżetu państwa przekazano 13.424,20 złote, które dotyczyły lat ubiegłych.

W poniższym zestawieniu za 2020 rok wykazano wyłącznie te wnioski, które zostały złożone na dzieci urodzone w 2020. Wnioski z 2019r. ze względu na zmianę okresów zasiłkowych obowiązują do maja 2021 roku, czyli w okresie sprawozdawczym pracownicy obsługiwali wnioski z dwóch lat. 

 

Na realizację Programu 500+ wydatkowano łącznie kwotę 11.146.275,63 zł, w tym 64.187,45 zł jako koszty obsługi (oprogramowania, druki, materiały biurowe, dostosowanie do obsługi, korespondencja, szkolenie, sprzęt, dodatki dla pracowników). Pracownicy działu – 3 osoby otrzymują dodatki specjalne za wykonywanie zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi.

 

 

 

 

 

Realizacja Programu 500+

 

Wyszczególnienie

Wartość

                         

Za 2019

Za 2020

                         

1.

Liczba złożonych "unikatowych" (tj. niepowtarzających się) wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego:

1377

162

                         

1.1.

- złożonych w formie papierowej

759

91

                         

1.2.

- złożonych drogą elektroniczną

618

71

                         

2.

Liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (złożonych w formie papierowej i drogą elektroniczną)

0

0

                         

3.

Liczba wydanych (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej i drogą elektroniczną) decyzji oraz informacji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego

1311

193

                         

3.1.

- w tym liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego

1296

179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

- w tym liczba wydanych decyzji odmawiam- przyznaje prawo do świadczenia wychowawczego

35

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

- w tym liczba wydanych decyzji odmawiam prawo do świadczenia wychowawczego

10

11

                         

4.

Liczba prowadzonych spraw dotyczących zamiany formy wypłaty świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową lub na opłacanie usług

0

0

 

 

 

                     

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

 

  1. Świadczenie Dobry Start 300+

 

            Świadczenie „Dobry start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny. Łącznie wypłacono 1 312 świadczeń na kwotę 393.600,00 zł.

Na realizację Programu Dobry Start wydatkowano łącznie kwotę 406.681,79 zł, w tym 13.081,79 zł jako koszty obsługi (oprogramowania, druki, szkolenie, dodatki dla pracowników). Pracownicy działu – 3 osoby oraz pracownicy działu księgowości - 2 osoby otrzymali w okresie od lipca do grudnia dodatki specjalne za wykonywanie zadań związanych ze świadczeniami Dobry Start. Epidemia w kraju oraz zmiany w sposobie realizacji obowiązku szkolnego nie zmieniły zasad przyznawania i wypłaty świadczenia.

 

 

 

 

 

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZA OKRES

WARTOŚĆ za 2019

WARTOŚĆ za 2020

1.

Liczba przyjętych wniosków na świadczenia Dobry Start, w tym:

986

979

- wnioski złożone za pomocą systemu teleinformatycznego

405

523

- wnioski złożone w formie papierowej

581

456

2.

Liczba informacji o przyznaniu świadczenia Dobry Start

977

963

3.

Liczba wydanych decyzji odmawiam prawo do świadczenia Dobry Start

9

3

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

 

 

 

  1. Program „Czyste powietrze”

 

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć na których program się skupia min, na wymianie pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacje budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”, musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. W 2020 r. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wydała 2 zaświadczenia do programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wnioski końcowe, zgłaszane potrzeby.

Potrzeby finansowe na realizację zadań wynikających z ustaw zostały ujęte w planach finansowych i przyjęte do realizacji w budżecie gminy. Wsparcia finansowego wymaga dział, w którym określone zostały koszty wynagradzania pracowników. Ze względu na małą atrakcyjność zawodową za stosunkowo niskie wynagrodzenie nie ma chętnych do podjęcia się pracy w charakterze pracownika socjalnego lub opiekunki do opieki nad chorym w domu, przy którym niejednokrotnie trzeba wykonywać wszystkie czynności higieniczne. Warunki środowiska pracy również nie sprzyjają atrakcyjności zatrudnienia. Średnia wieku osób pracujących przy usługach opiekuńczych wzrosła i są to osoby narażone na występowanie schorzeń kręgosłupa, co powoduje znaczną absencję chorobową. Posiadane środki finansowe na utrzymanie kadry nie pozwalają na zwiększenie dotychczasowego wynagrodzenia. W ocenie Ośrodka należałoby zaplanować dodatkowe środki na podwyższenie pensji jego pracowników. Obecnie pensje są w większości na poziomie minimalnym i są niewspółmierne do wykształcenia i kompetencji pracowników. Dodatkowo pracownicy chętnie dbają o swój rozwój dokształcając się – kończą różnego rodzaju szkolenia, specjalizacje I stopnia. Niestety pensje, jakie obecnie otrzymują przestają być motywujące. Należy nadmienić, że praca opiekunki lub pracownika socjalnego nie należy do najłatwiejszych, gdyż bardzo często oczekuję się od nas natychmiastowego rozwiązania problemu.

Istotną kwestią jest poszukiwanie w dalszym ciągu osoby z odpowiednim wykształceniem do pracy w charakterze pracownika socjalnego, gdyż kolejne osoby oczekują na osiągnięcie wieku emerytalnego. Wysokość wynagrodzenia jest ważnym czynnikiem motywującym. Niestety prestiż tego zawodu spada, jest mało osób zainteresowanych pracą, gdyż zmienia się katalog osób korzystających, ich postawy i problematyka działań. Zdarzają się sytuacje, gdzie pracownik socjalny wchodzi w środowisko w asyście drugiego pracownika lub policjanta, ze względu na zagrożenia ze strony klientów Ośrodka. Pracownicy socjalni kilkakrotnie składali zawiadomienia o groźbach, naruszeniu nietykalności, znieważeniach. Istnieje wysoka potrzeba realizacji szkoleń pracowników Ośrodka w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminy kolejne obowiązki, z których jesteśmy bardzo skrupulatnie rozliczani podczas kontroli, niestety w ślad za nowymi zadaniami nie przyszły środki finansowe. Wykonujemy te zadania w ramach zwiększenia obowiązków dotychczasowych, jednak brak jest możliwości wydzielenia odpowiedniej sekcji lub wyznaczenia pracownika do tego zadania ze względu na brak funduszy.

Ponadto rodziny współpracujące z naszym Ośrodkiem bardzo często podnoszą sprawę braku mieszkań socjalnych dla rodzin, których nie stać na zakup mieszkań na tzw. wolnym rynku. Koniecznym jest zwiększenie liczby mieszkań socjalnych o obniżonym standardzie, a tym samym o niskich kosztach związanych z jego użytkowaniem.

Prawidłowa realizacja zadań pomocy społecznej wymaga nie tylko zabezpieczenia w budżecie odpowiednich środków finansowych, ale również zapewnienia niezbędnych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, modernizacji i rozwoju systemu informatycznego. Ustalono, że należy zmodernizować posiadany sprzęt komputerowy, gdyż zwiększa się jego awaryjność. W celu poprawy funkcjonowania w środowisku osób zależnych istnieje potrzeba zatrudnienia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Przedstawione potrzeby wskazują na konieczność dalszego rozwoju form wsparcia i rozwoju instrumentów pracy socjalnej (w tym asystentury rodzinnej). Zmiany demograficzne znajdują odzwierciedlenie w wydatkach na pomoc usługową i instytucjonalną skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych.

Rok 2021 będzie dla Ośrodka kontynuacją dotychczas realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających z ustaw oraz podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, żeby instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna.

W szczególności poprzez opracowanie i wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wolin na lata 2021-2025, realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny, realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, podejmowanie działań na rzecz zmiany postaw klientów, zwiększania ich aktywności i współuczestniczenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 09-04-2021 16:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 09-04-2021 16:05