Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie.

Wolin, dnia 02.12.2019 r.

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie, ul. Prosta 1, 72-510 Wolin
 2. Określenie stanowiska urzędniczego: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 6. Minimum 2 lata stażu pracy.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku (oświadczenie).
 8. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
  1. kodeks postępowania administracyjnego;
  2. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  3. o świadczeniach rodzinnych;
  4. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji państwowej.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i dokumentacji postępowań.
 3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 4. Umiejętność podejmowania decyzji.
 5. Biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.

 

 1. Zakres obowiązków:

Do zadań referenta d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:

 1. Przyjmowanie od klientów wniosków wraz z niezbędną dokumentacją, oraz należyte instruowanie i wyjaśnianie wszelkich wątpliwości klientom.
 2. Prowadzenie rejestrów osób i rodzin korzystających ze świadczeń.
 3. Przygotowanie planów cząstkowych do sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 4. Współpraca z księgowością w sprawie wydatków oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, rozliczanie wpłat dłużników alimentacyjnych.
 5. Bieżąca analiza wszelkich zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, kodeksu postępowań administracyjnych, uzupełnianie wiedzy.
 6. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
 7. Sporządzanie wniosków do prokuratury i starosty wobec dłużników.
 8. Ścisła współpraca z komornikami w sprawach o fundusz alimentacyjny.
   
 1. Warunki pracy:
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony na 3 miesiące.
 3. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 4. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 5. Praca w budynku, bezpośrednio z wnioskodawcą.
 6. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
 7. Praca przy sztucznym oświetleniu, stanowisko nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty
 1. CV.
 2. List motywacyjny.

(List motywacyjny i CV należy opatrzyć własnoręcznym podpisem)

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy.
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska.
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   
 1. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w pokoju nr 211 Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie lub przesłać pocztę na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie ul. Prosta 1 72-510 Wolin z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie.” w terminie do dnia 15.12.2019 r., do godziny 12:00. O uznaniu, że termin złożenia dokumentów został zachowany decyduje data ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do II etapu - rozmowy kwalifikacyjnej. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną [e-mailem], telefonicznie [w przypadku braku adresu mailowego] lub listownie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego na w/w stanowisku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Po tym terminie Ośrodek odeśle dokumenty na wskazany w dokumentacji adres zamieszkania.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.opswolin.pl w zakładce „Wolne miejsca pracy” oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 91 32 61 176.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie reprezentowany przez Kierownika z siedzibą w Wolinie, ul. Prosta 1, 72-510 Wolin, e-mail: ops@gminawolin.pl
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: karolina.kaczmarek@caro-iodo.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
   • na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
   • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania.
  • archiwizacji na podstawie:
   • przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • Od dnia dostarczenia dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do zakończenia procedury naboru,
  • jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrana przez Panią/Pana osobiście oferta zostanie zniszczona,
  • w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.         
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.
 10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 02-12-2019 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Klimkowska 02-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 02-12-2019 15:46