Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2012 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy "Referent ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej"


O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór na stanowisko Referenta ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w pracy administracyjnej (również staże. kursy, praktyki, prace interwencyjne) minimum 2 lata,

- doświadczenie w pracy w księgowości minimum 1 rok

- łatwość nawiązywanie kontaktów, umiejętność pracy w zespole,

- biegła znajomość komputera np. programów księgowych

- prawo jazdy kat .B, niezbędne do realizacji pracy w terenie

O P I S   S T A N O W I S K A   P R A C Y

Informacje ogólne:

Stanowisko - referent ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej - Sekcja Księgowości - pełny opis stanowiska pracy na stronie www.bip.opswolin.pl w zakładce Regulamin § 6

Predyspozycje, umiejętności:

- umiejętność organizacji i pracy w zespole,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- rzetelność, sumienność, dokładność,

- ogólna znajomość przepisów świadczeń społecznych i kodeksu postępowania administracyjnego,

- umiejętność ich bieżącego wyszukiwania i kontrolowania,

- znajomość programów Word i Exell, Płatnik

Współzależność służbowa

Bezpośrednia- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Główny Księgowy

Zastępstwa na stanowiskach:

Osoba zatrudniona na stanowisku zastępuje podinspektora ds. administracyjno-gospodarczych, płac i ZUS

Osoba zatrudniona na stanowisku jest zastępowana przez podinspektora ds. administracyjno-gospodarczych, płac i ZUS

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rejestrów osób i rodzin korzystających ze świadczeń.

 2. Przygotowywanie planów cząstkowych do sprawozdań z realizacji świadczeń pomocy społecznej.

 3. Współpraca z księgowością w sprawie wydatków oraz sprawozdań finansowych dotyczących świadczeń pomocy społecznej, opisywanie faktur.

 4. Bieżące sprawdzanie przepisów prawnych dotyczących ustawy o pomocy społecznej.

 5. Ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi.

 6. Wprowadzanie i aktualizacja słowników podstaw prawnych, uzasadnień, rozstrzygnięć wykorzystywanych w decyzjach z zakresu pomocy społecznej.

 7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy.

 8. Obsługa komputera na stanowisku pracy, archiwizowanie systemu „Opieka”, wprowadzanie aktualizacji programowych.

 9. Wydawanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

 10. Prowadzenie BIP-u Ośrodka.

 11. Realizacja prac społecznie - użytecznych.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- komputer,

- drukarka,

- kserokopiarka,

- oprogramowanie Widows XP,

- internet,

Oprogramowanie System „Opieka”, „Płatnik”

Wymagane dokumenty:

- kserokopia dowodu osobistego,

- podanie o przyjęcie do pracy,

- życiorys CV, list motywacyjny

- dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,

- dokumenty poświadczające odbyte kursy, szkolenia, staże, referencje,

- kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

- oświadczenie o niekaralności, w przypadku przyjęcia do pracy osoba przedstawi odpowiednie zaświadczenie,

- aktualne oświadczenie o stanie zdrowia. Braku przeciwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.

 

Komplet dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta” należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 6 w terminie od dnia 30 listopada do dnia 14 grudnia lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie odsyłał dokumentów aplikacyjnych, można je będzie odebrać osobiście w terminie 5 dni od daty ogłoszenia listy z nazwiskiem osoby przyjętej do pracy. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w terminie do 5 dni roboczych na stronie internetowej BIP (www.bip.opswolin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm).

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poruszone tematy z zakresu świadczeń pomocy społecznej, spraw księgowych.

Z osobą zatrudnioną na czas określony z zastosowaniem ogłoszenia o naborze, może być zawarta kolejna umowa o pracę na czas określony bez konieczności ogłaszania nowego naboru na to stanowisko.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Klimkowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Michalska 30-11-2012 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Klimkowska 30-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariola Michalska 30-11-2012 21:43