Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

STATUT


UCHWAŁA NR XXXI/301/12

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 28 września2012r.

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567) Rada Miejska w Wolinie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LI/487/2009 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2000 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej zmieniona Uchwałą Nr LV/530/09 Rady Miejskiej z dnia 18 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr LI/487/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2000 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Frankowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/301/12

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 28 września 2012r.

S T A T U T

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

* 1

Jednostka budżetowa Gminy Wolin o nazwie „Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie”, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie :

1) Uchwały Nr XIV / 108 / 90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wolinie z dnia 24 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) innych aktów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na jednostkę.

* 2

Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych, wymienionych w ustawie o pomocy społecznej, finansowaną z budżetu Państwa i budżetu Gminy.

* 3

1. Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoja działalność umieszcza się     tablicę informacyjną o treści „ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie”. 2. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści :

    „ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie ul. Zamkowa 21 ”.

2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Wolin, ul. Zamkowa 21.

* 4

Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

* 5

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

Rozdział II

Przedmiot działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

* 6

 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych gminy i zleconych gminie dotyczące pomocy społecznej.

 2. Ośrodek organizuje różne formy pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w miejscu zamieszkania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

W szczególności przedmiotem działalności Ośrodka jest:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom, we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 1. Jednostka realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 2. Jednostka realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 3. Jednostka wykonuje również zadania określone innymi ustawami, przekazane do realizacji przez Burmistrza Wolina lub Radę Miejską w Wolinie.

* 7

W wykonaniu działalności określonej w * 6 Ośrodek współdziała z :

1) placówkami służby zdrowia,

2) samorządem gminnym,

3) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,

4) organami administracji państwowej,

5) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.

* 8

1. Regulamin organizacyjny Ośrodka ustala Kierownik, a zatwierdza Burmistrz.

2. Regulamin organizacyjny Ośrodka określa :

a) szczegółową strukturę i obsadę personalną wraz z zakresem czynności           pracowników.

b) imienne zastępstwa pracowników.

c) podstawowe obowiązki pracowników.

Rozdział III

Zakres zadań Kierownika Ośrodka

* 9

Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz a ponadto :

1. Organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka.

2. Odpowiada materialnie za powierzone mienie.

3. Opracowuje regulamin pracy Ośrodka, regulamin wynagradzania pracowników, instrukcję kancelaryjną oraz zarządzenia.

4. Odpowiada za prawidłowe sporządzenie planu przychodów i jego realizację.

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej co roku, sprawozdanie z jego działalności, podając w nim szczegółowe wyniki dotyczące realizacji poszczególnych zadań.

* 10

Kierownik upoważniony jest do prowadzenia szeroko rozumianej akcji charytatywnej. Propagowanie działalności charytatywnej może dotyczyć wyłącznie potrzeb podopiecznych Ośrodka.

* 11

Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 12

Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

§ 13

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

 3. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

 4. Ośrodek posiada własne konto bankowe.

Rozdział V

Przepisy końcowe.

* 14

Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Frankowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Skopińska 10-06-2014 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Klimkowska 10-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2014 10:46