Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Sprawozdanie z działaności za 2014r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE ZA ROK 2014.

Realizacja zadań statutowych oraz zgłoszone potrzeby na rok 2015.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie, zadania pomocy społecznej realizuje w oparciu o podstawowy akt prawny, jakim jest ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i towarzyszące rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej. W porównaniu do poprzednich przepisów jest ona aktem przejrzystym. Ponadto działamy na podstawie:

 • Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2013r., poz. 1456 ze zm.,
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U z 2013r., poz. 1228 ze zm.,    
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.,
 • Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2013r., poz.135 ze zm.)

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje (art.5 i 5a wyciąg):

1) osobom i rodzinom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania

    i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium

    Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt

    tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

     Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali

     zezwolenie na pobyt.

 

Osobom i rodzinom wymienionym w punktach 1-3 przysługuje pomoc jeżeli zostaną spełnione kryteria dochodowe i tak:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł. netto,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł. netto. W przypadku rodziny kryterium stanowi sumę liczby osób pomnożonej przez 456 zł.

    - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt.2-14 ustawy o pomocy społecznej tj.:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy;
 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 12. alkoholizmu lub narkomanii;
 13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne, rentowo-emerytalne
 3. kwotę świadczonych alimentów na rzecz innych osób. Odliczeniu nie podlegają wszelkie zajęcia komornicze.

Powyższe kryteria i okoliczności, z powodu których udziela się świadczeń, wymienione w art.7,  decydują o strukturze osób korzystających z pomocy społecznej. Przy czym wystarczy wystąpienie co najmniej jednego z powodów z art.7 pkt.2-14, aby skutecznie domagać się świadczenia pieniężnego. Propozycja wyboru rodzaju świadczenia należy do kompetencji organu pomocy. Wysokość świadczenia, jeżeli nie jest określona odpowiednim przepisem (patrz zasiłek stały, zasiłek okresowy), należy do uznania administracyjnego.

 

 

R E A L I Z A C J A   Ś W I A D C Z E Ń

 

Z pomocy społecznej w 2014r. korzystały 417 rodziny (w roku poprzednim 507), w tym na wsi - 271, o łącznej liczbie 1080 osób, w tym wyłącznie z p racy socjalnej 185 rodzin o liczbie 522 osób. Ogólnie ilość osób korzystających z pomocy społecznej stanowi 8,92 % ogółu mieszkańców gminy – 12 109

Praca socjalna, zgodnie z art. 6 ustawy o pomocy społecznej, to wszelka działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

 

Liczba rodzin i osób, którym udzielano pomocy z powodu występującego:

 

1) ubóstwa                                                       17

2) bezdomności                                               14                           

3) bezrobocia                                                 208                                     

4) niepełnosprawności                                   162                                       

5) długotrwałej lub ciężkiej choroby             191                                       

6) potrzeby ochrony macierzyństwa                36                                                               

7) bezradności w sprawach                            86      w tym 21 to wielodzietność

    opiekuńczo-wychowawczych                                           61 to rodziny niepełne

    i prowadzenia gospodarstwa domowego                                               

8) trudności w przystosowaniu                         3                    

    do życia po opuszczeniu zakładu

    karnego                                                                                                        

 9) alkoholizmu lub narkomanii                     56                                         

10) zdarzenia losowego                                     2

11) przemoc w rodzinie                                     2

12) klęska żywiołowa                                        1

            W niektórych rodzinach występuje więcej niż jeden powód udzielenia pomocy.

                                  

 

Liczba rodzin i osób, którym udzielono pomocy w szczególności w formach:

 

1) dożywianie dzieci w szkołach ogółem:                 296                             172 481,17 zł

     w tym zasiłki celowe i świadczenia rzeczowe 

2) zasiłki okresowe                                                    158                              177 785 zł

3) zasiłki celowe (żywność, wsparcie, opał,

    leki, schronienie bezdomnych, sprawienie           190                                58 077 zł

    pogrzebu, zdarzenia losowe)                               

     w tym specjalne                                      

4) opłata za pobyt w domu                                         14                                368 671 zł

    pomocy społecznej                                      

5) usługi opiekuńcze                                                  61                               438 921 zł

            w tym specjalistyczne                                                  3                                   37 200 zł   

Należy zauważyć, że zasiłki celowe są najbardziej pożądaną formą pomocy. Tego rodzaju świadczeniem można pomóc bardzo szerokiemu gronu mieszkańców naszej gminy, również w formie zasiłków celowych specjalnych. Klienci wnioskują najczęściej o pomoc na opał i żywność, leki.

 

FINANSOWANIE  ZADAŃ  POMOCY  SPOŁECZNEJ

 

Ośrodek nasz, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizuje zadania własne, należące do kompetencji samorządu gminnego oraz zadania zlecone gminie, należące do kompetencji państwa.

 

Do zadań własnych należy m.in.: sporządzanie bilansu potrzeb, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, celowych i okresowych, (zgodnie z obowiązującymi kryteriami), udzielanie schronienia, przyznawanie posiłku i niezbędnego ubrania, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne za osoby uprawnione, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci i młodzieży, sprawianie pogrzebu, umieszczanie i opłacanie pobytu osób w domu pomocy społecznej, przyznawanie pomocy finansowej osobom opuszczającym zakłady karne jeżeli spełniają warunki zawartego między ministerstwami Porozumienia, utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań zleconych należy: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej, pomoc w różnorodnej formie cudzoziemcom, a także od czerwca 2009 wypłacanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych z tytułu rodzin zastępczych.

Dodatkowo realizujemy zadanie gminy polegające na ustalaniu uprawnień osób zgłaszających wnioski do Burmistrza, do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych.

Od roku 2012 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wolinie i Zarządzenia Burmistrza Ośrodek rozpoczął wykonywanie nowego zadania wynikającego z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

 

 

Środki finansowe na pomoc osobom i rodzinom pochodziły z gminy (zadania własne) oraz z budżetu państwa (zadania zlecone) – bez projektu.

 

dział

 

Nazwa działu

 

Wydatki w zł.

 

ogółem

własne

Zlecone § 2010

 

852

 

Opieka społeczna

 

 

5 974 012,72

 

2 410 682,81

 

3 563 329,91

 

Ze środków tych udzielono pomocy dla 417 rodzin, o łącznej liczbie osób 1080.

 

 

dział

 

 

Rozdział – nazwa rozdziału

 

 

 

zlecone

 

Dofinansowanie do zadania § 2030

 

własne

 

Liczba świadczeń ogółem

 

Kwota wydatków

 

 

852

85202 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

 

 

-

 

-

 

368 670,54

 

145

 

368 670,54

 

85205 – przeciwdziałanie przemocy

 

-

 

-

 

194

 

-

 

194

 

85206 – wspieranie rodziny (asystent rodziny, opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych)

 

-

 

25 886

 

17 064,91

 

 

 

42 950,91

 

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek stały oraz za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna

 

 

 

20 081,04

 

 

35 679,45

 

 

 

-

 

 

1254

 

 

 

55 760,49

 

85216 § 3110  zasiłki stałe

(od sierpnia 2009r. stały się zadaniem własnym)

 

-

 

418 000

 

1 435,95

 

1021

 

419 435,95

 

85214§ 3110-3

zasiłki okresowe

 

-

 

177 785,38

 

-

 

544

 

177 785,38

 

85214 § 3110 – zasiłki i pomoc w naturze

zasiłki celowe na żywność, zakup opału, leków, inne

w tym zasiłki specjalne

 

 

-

 

 

-

 

 

 

58 077,28

 

 

 

568

 

 

 

 

58 077,28

 

 

 

 

85228 – usługi opiekuńcze

 

 

37200

 

-

 

438 920,95

 

20 120

 

476 120,95

 

85295 – dożywianie, zasiłki celowe na zakup żywności, paczki, w tym art.6a

 

-

 

103 488,10

 

68 993,07

 

          

33 780

 

172 481,17

 

 

85295 pomoc do świadczenia pielęgnacyjnego „200”

86 526

-

-

420

86526

 

85295 Karta Dużej Rodziny

535,80

-

339

279

874,80

            Uzyskane dotacje z budżetu Państwa na realizację zadania – zasiłki okresowe (obowiązkowe zadanie własne gminy) pozwoliły na wsparcie 157 rodzinom. Każda rodzina, która spełniała przesłanki do przyznania tego świadczenia, otrzymała je.

Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej, lub dochodu rodziny i stanowi 50% różnicy między posiadanym dochodem a kryterium. W dalszym ciągu niektórzy z rodziców nie wyrażają chęci by dzieci spożywały posiłki w szkole, nie dostarczają niezbędnych dokumentów, ale też same dzieci nie chcą korzystać z takiej formy wsparcia.

Gmina Wolin nie prowadzi Samorządowej Karty Dużej Rodziny. Realizujemy Kartę wyłącznie na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które weszło w życie 16 czerwca 2014r..

W ramach programu, rodzina mająca na utrzymaniu  co najmniej troje dzieci może ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny. Uprawnia ona do korzystania z  ulg i zniżek podlegających publikacji na stronach: www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl. Obecne podstawy prawne to Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny – Dz.U.2014, poz.1863. W naszej gminie złożono 60 wniosków o KDR, wydano 279 kart w tym 181 dla dzieci. Koszt obsługi 1 wniosku to 8,93 zł.

 

 

UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Na płace pracowników oraz utrzymanie Ośrodka (bez Sekcji Świadczeń Rodzinnych), środki pochodziły z dotacji Wojewody oraz budżetu Gminy, w ogólnej kwocie  1 171 021,20zł.,

 

 

dział

 

 

Rozdział – nazwa rozdziału

 

 

 

zlecone

 

 

własne

 

 

 

 

Kwota wydatków

 

 

852

85219 – utrzymanie ośrodka

 

-

667 120,78

 

667 120,78

 

85219 – wynagrodzenia osobowe, „13”, ubezpieczenie społeczne, FP, PFRON,  nagrody jubileuszowe 1

 

 

-

 

594 068,07

 

 

594 068,07

 

85219 – materiały i wyposażenie, remonty, prowizje bankowe, szkolenia delegacje, media, odpisy na ZFŚS, inne

 

-

 

73 052,71

 

 

73 052,71

 

85206wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny – umowa o pracę I - XII

 

-

 

27 779,53

 

 

27 779,53

 

85228 – usługi opiekuńcze

wynagrodzenia osobowe, „13”, ubezpieczenie społeczne, FP, PFRON,

 

 

35 035,85

 

 

416 218,32

 

 

 

451 254,17

 

 

85228 – materiały i wyposażenie, remonty, prowizje bankowe, szkolenia delegacje, media, odpisy na ZFŚS, inne

 

2 164,15

 

22 702,63

 

 

25 270,97

 

Razem 85228

37 200

438 920,95

 

476 120,95

 

Jedną z grup znajdującą się w kręgu zainteresowania pomocy społecznej są osoby starsze, które nie mogą przy pomocy własnych możliwości i uprawnień zaspokoić swoich potrzeb życiowych. Te najczęściej korzystają z usług opiekuńczych, choć nie tylko.

Usługi opiekuńcze to specyficzny rodzaj pomocy. Od pracowników wymaga się dużej empatii, ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i w żadnym wypadku opiekunki środowiskowej nie należy kojarzyć z osobą, która tylko sprząta i gotuje. Usługi polegają na toalecie podopiecznych, utrzymaniu czystości pomieszczeń bezpośrednio przez nich zajmowanych, obejmują drobne zabiegi pielęgnacyjne, palenie w piecach, przygotowywanie posiłków, towarzyszenie w spacerach, zakupy dla podopiecznych, zagospodarowanie czasu wolnego, wspieraniu psychicznym samotnych osób, dla których niejednokrotnie wizyta opiekunki jest jedyną wizytą w ciągu dnia.

W 2014r. usługami objętych było 61 osób (o 5 mniej niż w roku poprzednim) w tym 2 specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (schizofrenicy, charakteropaci). Wypracowano 20 577 usługogodziny w tym 573 specjalistycznych. Ilość wypracowanych godzin uległa zwiększeniu w porównaniu z rokiem poprzednim. Nasi klienci objęci pomocą w formie usług opiekuńczych to zwykle osoby samotnie zamieszkujące, w podeszłym wieku, dotknięci chorobami. Podopieczni w zdecydowanej większości posiadają rodziny zamieszkujące oddzielnie, które w różnym stopniu pomagają swoim rodzicom. Ze swej strony Ośrodek zawsze jest w kontakcie z  rodzinami klientów. Wpływy jakie uzyskano z usług opiekuńczych stanowią dochód własny gminy, za specjalistyczne stanowią dochód państwa.

          

Do realizacji zadań pomocy społecznej (bez Sekcji Świadczeń Rodzinnych) Ośrodek zatrudniał 28 na 27,5 etatu pracowników, nie wszyscy pracowali w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie przedstawiało się w następujący sposób:

- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                 1 osoba

- główna księgowa                                                    1 osoba

- pracownicy socjalni                                                 6 osób

- referent ds. realizacji zadań pomocy społecznej     1 osoba

- podinspektor ds. płac, ZUS                                    1 osoba

- inspektor ds. realizacji Usług Opiekuńczych          1 osoba

- opiekunki nad chorym w domu                             14 osób   

- sprzątaczka                                                              1 osoba  (1/2 etatu)

- pracownik socjalny ds. realizacji

   projektu unijnego                                                   1 osoba

- asystent rodziny                                                     1 osoba

 

W ramach współpracy z poszczególnymi instytucjami zorganizowano wypoczynek dla dzieci i nieodpłatnie wyjechało na kolonie letnie 48 dzieci, z tego:

- z Kuratorium Oświaty w Szczecinie                                                           - 16 dzieci

- z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  - 32 dzieci

            Jak co roku 6 grudnia zorganizowano ,,Mikołajki”. W tym dniu wręczano paczki ze słodyczami. Dzieci bardzo ucieszyły się z podarków. Wsparcie otrzymały dzieci z rodzin, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego, w wieku 1 - 12 lat oraz dzieci niepełnosprawne, z rodzin wielodzietnych oraz rodziców samotnie wychowujących swoje dzieci. W 2014 roku wydano 94 paczki dla dzieci.

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie od kilku lat prowadzi akcję zbierania słodyczy, zabawek, maskotek, sprzedaży ciast w celu pozyskania środków finansowych na zorganizowanie paczek mikołajkowych, które zostają przekazane dzieciom z rodzin, które nie zakwalifikowały się do wsparcia z ramienia Ośrodka. W ten sposób dodatkowo do 21 dzieci przybył Mikołaj z drobnymi upominkami lub słodyczami. Paczki, które dostarczyli pracownicy socjalni wraz z Mikołajem i jego pomocnikami sprawiły najmłodszym ogromną radość.

W celu aktywizacji i usamodzielniania osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek podpisał umowę partnerską i wspólnie z PCPR w Kamieniu Pomorskim i innymi Ośrodkami naszego powiatu wystąpił o środki unijne z EFS – POKL. Zrealizowaliśmy projekt pt. ,,Aktywizacja zawodowa i społeczna Klientów instytucji pomocy społecznej”.

Na realizację projektu każdy z partnerów otrzymuje, co roku dotacje finansowe. Nasz Ośrodek od początku realizacji projektu otrzymuje następujące środki finansowe + wkład własny Ośrodka, co stanowi kwotę realizowanego projektu:

 • 2008 r. – 118 929, 00 zł
 • 2009 r. – 143 206, 00 zł
 • 2010 r. – 179 244, 00 zł
 • 2011 r. – 185 521, 38 zł
 • 2012 r. – 199 968, 34 zł
 • 2013 r. – 159 254, 25 zł
 • 2014 r. – 133 335,66 zł                                             łącznie: 1 119 458,63

Uczestnictwo w projekcie było jedną z form pomocy udzielanych przez Ośrodek. Rekrutacja była przeprowadzona wśród klientów naszego Ośrodka. Na przestrzeni tych lat z aktywizacji skorzystały łącznie 133 osoby.

Realizowane były tylko takie kursy i szkolenia zawodowe, które kończyły się uzyskaniem certyfikatów uprawniających do wykonywania danego zawodu, dostarczały podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w danym zawodzie i pozwalały na zwiększenie szansy na znalezienie pracy w naszym rejonie.

 

Z ostatnim dniem września br. zakończyły się trwające na terenie naszej Gminy prace społecznie użyteczne organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie przy udziale Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim z Filią w Wolinie a także sołectw.

Prace, które trwały od kwietnia do końca września i miały na celu aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Akcją objętych zostało 24 osoby bezrobotne. Z tego 1 osoba zakończyła prace przed terminem z powodu podjęcia zatrudnienia w tym 2 osoby zostały usunięte  z powodu przerwania prac społecznie użytecznych, 1 osoba zrezygnowała z powodów zdrowotnych, 1 osoba zmarła, 1 osoba zrezygnowała z powodu otrzymania świadczeń emerytalnych. Na koniec września w pracach uczestniczyło 19 osób.

          Było to dla nich nie lada wyzwanie, gdyż musieli zerwać z dotychczasowym sposobem życia. Wykonywali prace na terenie swojego miejsca zamieszkania, w czasie i w sposób wskazany przez sołtysa lub inny podmiot. Polegały one na sprzątaniu terenu, drobnych pracach remontowych, sadzeniu drzewek, koszeniu trawy, odchwaszczania terenów zielonych, organizacji opieki sąsiedzkiej nad osobami starszymi. Wynagrodzenie w wysokości 8,00 zł., a następnie od czerwca 8,10 zł. za godzinę, wolne od wszelkich potrąceń, należało się wyłącznie za godziny przepracowane. W każdym miesiącu należało wypracować 40 godzin, po 10 tygodniowo. Był to sprawdzian możliwości powrotu na rynek pracy, tym bardziej, że byli też tacy, którzy nie pracowali dotychczas zawodowo. Przez cały okres trwania prac wypracowano łącznie 5133 godzin. Ogólny koszt organizacji prac 35 594,76 zł. z tego udział gminy to 14 237,90 zł.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zachowują status osoby bezrobotnej, posiadają ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. Ci, którzy nie zgłosili się, nie zgodzili na podjęcie prac lub dopuścili się jakichkolwiek naruszeń (np. spożywanie alkoholu, brak godzin pracy) stracili status osoby bezrobotnej na okres 120 dni a tym samym prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Instrument ten jest cennym narzędziem aktywizacji społeczno – zawodowej. Pomógł w wielu przypadkach „wyjść z domu”, po bardzo długim czasie osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. Prace takie dają możliwość kontaktu z potencjalnymi pracodawcami lub obserwacji postaw osób skierowanych. Prace społeczno użyteczne mają na celu aktywizację oraz motywację osób bezrobotnych do podjęcia a także do prowadzenia regularnego i systematycznego schematu dnia. Z obserwacji ludzi korzystających z tego rodzaju aktywizacji społecznej sądzić można, że jest to pożądany kierunek. Niektóre osoby po zakończeniu prac wykazywały zainteresowanie podjęciem pracy w normalnym systemie godzinowym, zgłaszając swoją gotowość do dalszych prac w przyszłym roku. Pozytywnym aspektem tych działań jest to, że osoby miały możliwość wykazania swoich umiejętności, sprawdzenia możliwości i dojścia do wniosku, że jeżeli chcę to potrafię uczynić w swoim życiem wiele dobrego.

          

W roku 2014 wydano łącznie 1328 decyzji administracyjnych (bez świadczeń rodzinnych) przyznających pomoc społeczną, w tym 8 decyzji odmawiających przyznania pomocy. Złożono 3 odwołania, które po ponownym rozpatrzeniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zostały utrzymane w mocy. Łącznie pracownicy socjalni sporządzili 896 wywiadów środowiskowych.

 

Pracownicy socjalni oprócz wywiadów środowiskowych niezbędnych do celów pomocy społecznej nieodpłatnie sporządzają szereg informacji dla różnych instytucji. Poniższe zestawienie przedstawia ilości dodatkowych zadań wykonanych na wnioski dotyczące:

 • Umorzenia/rozłożenie na raty podatków od nieruchomości mieszkańców gminy – 43,
 • udzielenia informacji dla sądów, policji – 20,
 • interwencji wspólnych z policją, kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, kuratorem – 18,

 

W 2014r. w Ośrodku przeprowadzono następujące kontrole i audyt wewnętrzny:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Społecznych - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, kwalifikacje kadry pracowniczej – nie wniesiono uwag do trybu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, dokumentacja w sprawach była kompletna, decyzje wydawane w terminie. Wywiady środowiskowe sporządzone zostały w sposób czytelny, a zaplanowana pomoc adekwatna do potrzeb osoby lub rodziny. Pomoc w postaci pracy socjalnej udzielana jest niezależnie od sytuacji materialnej. W 2013-14r. podpisano 37 kontraktów socjalnych. Zakwestionowano wykształcenie osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z tym 4 pracowników od września 2014r. rozpoczęło naukę na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej. Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie z uchybieniami;

Państwowa Inspekcja Pracy - przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydano zalecenia pokontrolne polegające na przeprowadzeniu w pomieszczeniach Ośrodka badania i pomiarów parametrów oświetlenia elektrycznego celem ustalenia ich zgodności z wymaganiami w przepisach bhp i PN.

 

            W roku 2014 zmniejszyła się liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  Spowodowane to było między innymi zmianą podejścia rodzin do realizacji obowiązków rodzicielskich, opiekuńczych, wyjazdami co najmniej jednego członka rodziny do pracy za granicę lub wyjazdami całych rodzin. Również zmianą metody pracy  pracowników socjalnych z rodzinami.

Najczęstszymi przyczynami przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest występujące w rodzinach: bezrobocie (związane z niskim poziomem wykształcenia), niepełnosprawność lub długotrwała choroba, problemy związane z nadużywaniem alkoholu oraz brak aktywności ze strony dorosłych członków rodzin, ich wyuczona bezradność.

W następstwie przemian ekonomicznych i społecznych nastąpiła wyraźna zmiana                  w strukturze świadczeniobiorców. Coraz liczniejszą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Największą liczbę rodzin korzystających ze świadczeń pomocowych stanowią czteroosobowe i jednoosobowe gospodarstwa domowe. Patrząc na strukturę, to są to rodziny z jednym, dwojgiem lub trojgiem dzieci. Obserwujemy również zjawisko dziedziczności wśród świadczeniobiorców korzystających z pomocy, w związku z ich wyuczoną bezradnością spowodowaną brakiem odpowiednich wzorców. Młodzi ludzie zakładają własne rodziny bez zabezpieczenia własnego źródła utrzymania. Obecnie dużym problemem jest brak zaangażowania członków rodzin w troskę nad swoimi starszymi rodzicami. Odpowiedzialność za opiekę często zrzucają na instytucje państwowe.

 

 

            ŚWIADCZENIA RODZINNE i FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – realizacja w 2014 r.

 

System świadczeń rodzinnych działający od maja 2004 r. jako system poza ubezpieczeniowych świadczeń socjalnych, jest kolejnym zadaniem zleconym Ośrodkowi do realizacji. Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego przez ustawę o świadczeniach rodzinnych jest stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne.

Ustawa, która była już wielokrotnie nowelizowana przewiduje:

 • jednolite kryteria dochodowe, oparte na kosztach utrzymania rodzin, warunkujące dostęp do świadczeń na poziomie wyższym niż egzystencjalne;
 • jednolite źródło finansowania wydatków, tj. budżet państwa; dwa rodzaje świadczeń rodzinnych;
 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze;
 • zwiększoną pomoc na rzecz rodziny w związku z edukacją dziecka, szczególnie niepełnosprawnego;
 • jeden podmiot wypłacający świadczenia, a mianowicie gminę.

Aktualnie wszystkie świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych są wypłacane przez gminę.

Podstawowym świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Oprócz tego przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, niezależny od dochodu zasiłek pielęgnacyjny oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa w kraju Unii Europejskiej, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nasz Ośrodek nie jest organem uprawnionym do wypłaty świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych dla osób ubiegających się o te świadczenia w krajach Unii Europejskiej.

Nowelizacja dotychczasowych przepisów następowała w przeciągu całego roku. Dzięki odpowiednio wczesnej informacji klientów o obowiązujących zmianach nastąpiło płynne przejście na nowe zasady przyznawania świadczeń. Informacje rozpowszechniano za pomocą ogłoszeń zamieszczanych w Internecie, na tablicach w miejscach publicznych a także za pomocą miejscowego Biuletynu Informacyjnego.

Wypłata świadczeń rodzinnych następuje poprzez przelewy na konta osobiste oraz wypłatę gotówkową w/g porządku alfabetycznego w kasie Banku Spółdzielczego w Wolinie.

Realizacja w formie przelewów jest korzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ przekazywanie

świadczeń odbywa się sprawniej i bezgotówkowo.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł, a w związku ze zmianą kryterium od 01-11-2014 r. kwoty 574,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 623 zł, natomiast od 01-11-2014 r. kwoty 664,00 zł.

Świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego aktualnie wynosi:

1) 77,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia;

2) 106,00 zł do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;

3) 115,00 zł do ukończenia przez dziecko 21 roku życia.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka - 1000 zł;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł;

3) samotnego wychowywania dziecka - 170 zł lub 250 zł dla dziecka niepełnosprawnego;

4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 60 zł do 5 roku życia i 80 zł

    powyżej 5 roku życia;

5) rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł;

6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania -

     50 zł, jeśli dojeżdża; 90 zł, jeżeli zamieszkuje w internacie lub stancji;

7) wielodzietność - 80 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem opiekuńczym wypłacanym bez względu na wysokość dochodu rodziny i wiek osoby, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także umiarkowanym, jeżeli inwalidztwo powstało w wieku do ukończenia 21 roku życia. Świadczenie w/w przysługuje również osobie powyżej 75 roku życia bez względu na stan zdrowia. Zasiłek ten od września 2006 r. przysługuje w kwocie 153zł.

Następnym świadczeniem opiekuńczym jest świadczenie pielęgnacyjne do kwietnia 2014 r. w kwocie 620 zł i od maja 2014 r. w kwocie 800 zł, które przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą  się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Za osoby otrzymujące ten rodzaj świadczenia Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne (rentowo-emerytalne) oraz zdrowotne.

Od 1 stycznia 2013 r. weszło w życie kolejne świadczenie opiekuńcze tzw. specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, o to świadczenie  mogą ubiegać się osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej(a od 01-01-2015 r. również nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy musi spełniać również kryterium dochodowe które w przeliczeniu na osobę do 31-10-2014 r. wynosiło 623 zł, a od 01-11-2014 wynosi 664 zł. Przy wyliczaniu pod uwagę brany jest zarówno dochód rodziny osoby sprawującej opiekę, jak i rodziny osoby wymagającej opieki.

Świadczenie w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) w kwocie 1000 zł nadal jest uzależnione od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży oraz dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1 922 zł.

 

Ś W I A D C Z E N I A  R O D Z I N N E

 

Na realizację zadania - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny środki finansowe pochodziły z budżetu państwa. Ogólna kwota wynosiła 3 448 014,47 zł. z tego budżet państwa 3 418 987,07 zł. oraz wkład własny – 29 027,35 zł.

 

 

Kwota ogólna

Dotacja państwa

Wkład własny gminy – art. 27 ust.6

3 448 014,42

3 418 987,07

29 027,35

Wykorzystano:

- świadczenia rodzinne świadczenia – 2 449 391,63  w tym zwroty 1 782,33

- świadczenia rodzinne składki – 67 174,64

- zasiłek dla opiekuna – 99 042,97     składki ren.-em.- 18 903,53  odsetki 3 405,99

- fundusz alimentacyjny – 680 780, w tym zwroty 799,36

Koszty:

3 429 000 x 3% = 102 870

 

 

Do realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w roku 2014  zatrudnionych było trzech pracowników.

Koszty utrzymania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego sfinansowane z budżetu państwa stanowić mogą maksymalnie 3% otrzymanej dotacji. Rzeczywiste koszty obsługi tego działu są o wiele wyższe i wyniosły 131 897,35 zł..

Kwota kosztów sfinansowanych w 2014r. nie mogła przekroczyć 102 870 zł  z czego na Fundusz Alimentacyjny 24 269 zł., a zaznaczyć należy, że całkowite koszty utrzymania pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny oraz koszty realizacji działań wyniosły 44 637,58zł. z tego:

-  wydatki na wynagrodzenia wynosiły 26 566,52 zł;

- wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu oraz podejmowanie działań

  wobec dłużników alimentacyjnych wynosiły 18 071,06 zł.

Wydatki 44 637,58 na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokryte zostały częściowo z dochodów własnych gminny 20 534 zł. przekazanych nam w ramach art. 27 ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zaznaczyć należy, że uzyskaliśmy kwotę 50 436,15 zł.

Poza wynagrodzeniem największą kwotę z kosztów obsługi pochłaniają opłaty komornicze i za korespondencję, gdyż wszystkie decyzje i pisma kierowane do dłużników alimentacyjnych na terenie całego kraju oraz komorników, sądów, starostwa muszą być wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wypłacono łącznie 18 727 świadczeń, w tym 169 w ramach koordynacji (bez składek) na kwotę 2 449 391 zł w tym w ramach koordynacji 42 451 zł. i tak:

 

1. Zasiłki rodzinne                                                     9 960  świadczenia

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

1) urodzenia dziecka                                                    50

2) opieki nad dzieckiem w okresie                              79

korzystania z urlopu wychowawczego

3) samotnego wychowywania dziecka                       552

4) kształcenia i rehabilitacji dziecka                           721

niepełnosprawnego

5) rozpoczęcia roku szkolnego                                   626

6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole                 1133

ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania

7) wielodzietność                                                      1256

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu                                 103

    urodzenia dziecka

4. Zasiłki pielęgnacyjne                                                 3822

5. Świadczenia pielęgnacyjne                                        420

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy                                     5

 

Ponadto zrealizowano:

- pomoc dla osób pobierających świadcz. piel.            418

- składki na ubezpieczenia społeczne                           331  na kwotę 67 174 zł.

- zasiłek dla opiekuna ZDO                                          195

- składki na ubezpieczenie społeczne ZDO                   133  na kwotę 18 903,53zł.

 

 

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 701 rodzin. Wydanych zostało 1 155 decyzji administracyjnych, w tym: 44 odmawiających przyznania świadczenia. Od decyzji złożyło odwołanie 5 osób, w  tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze:

-  2 decyzje utrzymało w mocy;

- 1 decyzję uchyliło i przyznało świadczenie;

- 2 decyzje są w trakcie rozpatrywania.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do pomocy osobom, w przeciwieństwie do poprzedniej daje możliwość wypłacania zasądzonych alimentów, w przypadku ich bezskuteczności, również osobom pozostającym w małżeństwie.  Korzystniejsze jest kryterium uprawniające do pomocy, które wynosi 725 zł (poprzednio 583 zł) oraz limit wysokości realizowanych alimentów – 500 zł (poprzednio 170 zł) w znacznym stopniu zostały rozszerzone zadania polegające na współpracy z komornikami i sądami w celu zwiększenia skuteczności egzekucji należności.

Nadal współpracujemy z firmą „Infomonitor”, która przedstawiła najkorzystniejsze warunki finansowe.

 

W roku kalendarzowym 2014 współpracowaliśmy z 59 komornikami z całej Polski oraz  z 345 różnymi instytucjami. W związku z powyższym 3% z wypłaconych świadczeń nie jest wystarczające na pokrycie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego. Działania, które podejmowane są wobec dłużników alimentacyjnych pochłaniają znaczne koszty, zwłaszcza prowadzona korespondencja.

 

W 2014r. komornicy przekazali na spłatę zadłużenia zaliczki alimentacyjnej kwotę 1880 zł.(50%/50%)

W funduszu alimentacyjnym obowiązuje inny niż w zaliczce podział procentowy zwrotu, i tak:

- 60 % stanowi dochód organu skarbu państwa,

- 20 % stanowi dochód organu właściwego wierzyciela,

- 20 % stanowi dochód organu właściwego dłużnika.

 

Zwroty w funduszu alimentacyjnym (komornicy i dłużnicy)w łącznej kwocie 162 997,90zł., z tego:

 1. 39 709,73 – zwrot bezpośrednio na konto OPS
 2. 6 309,35 – zwrot 20% wpłaty dłużnika przekazane przez naszą gminę dla obcej gminy
 3. 74 178,19 – zwrot 60% do budżetu państwa
 4. 32 074,21 - odsetki
 5. 10 726,42 – zwrot 20% dokonany przez obcą gminę

Zwrotów z poz. 1 i 5 dokonali  dłużnicy z naszej gminy

 

Dochód gminy do wykorzystania stanowią poz. 1,5

 

 

 

 

 

Kwota 50 436,15 jest dochodem gminy, który można wykorzystać na działania wobec dłużników alimentacyjnych – zgodnie z art.27 ust.6 cyt. wyżej ustawy.

 

Aktualnie Ośrodek nasz realizuje wypłatę dla 117 rodzin. W bazie danych Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego figuruje 335 dłużników alimentacyjnych z czego 184 to dłużnicy Gminy Wolin. Liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 172 osoby. W funduszu alimentacyjnym wydano 186 decyzji, z czego 144 to decyzje przyznające świadczenie. Wypłacono 2097 świadczeń na kwotę 680 780 zł.

W roku 2014 Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Fundusz Alimentacyjny podejmowała wobec dłużników alimentacyjnych 1022 różnorodnych działań. Wystosowano 13 wniosków o podjęcie działań wobec naszych dłużników do innych Ośrodków w kraju. Otrzymaliśmy 38 wniosków o podjęcie działań z innych Ośrodków. Wydano 66 decyzji zobowiązującej dłużnika alimentacyjnego do zwrotu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Zestawienie przedstawiające działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2014 przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Rodzaj działania

 

Liczba działań

 

 

Informacja(decyzja)od starosty o zatrzymaniu dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy

 

1

 

 

Informacja dla powiatowego urzędu pracy o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego

 

 

 

0

 

Informacje o działaniach

 

 

11

 

Informacje  o efektach działań

 

 

13

 

Inny dokument (wszelka korespondencja z różnymi instytucjami)

 

 

281

 

Korespondencja z dłużnikiem

 

 

224

 

Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego

 

 

18

 

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej, stosownie do art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

 

 

12

 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w szczególności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego

 

 

 

12

 

Wezwanie na wywiad

 

 

117

 

Przeprowadzenie z dłużnikiem alimentacyjnym wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego, w związku z sytuacją , o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy

 

35

 

Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

 

 

 

34

 

Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych na podstawie art.5 ust. 3a ustawy

 

 

 

3

 

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

 

 

53

 

Wystawienie tytułu wykonawczego

 

 

100

 

Wystąpienie o zatrzymanie prawa jazdy

 

 

1

 

 

Zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy

 

 

7

 

Złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu Karnego  z czego:

 

- prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania;

 

- wszczęto dochodzenie, jednak na początku jego postępowania  zostało umorzone

 

 

55

 

52

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzeby na rok 2015

 

          

Wsparcia w postaci zatrudnienia jeszcze jednej osoby wymaga dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, tak by po dwóch pracowników zajmowało się poszczególnymi działami. Środki finansowe na wynagrodzenie mogą pochodzić z 3% dotacji. Koszty obsługi można pokrywać w ramach zadań własnych oraz z kwot uzyskanych w ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych – art.27. ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zatrudnienie tylko jednego pracownika powoduje, że w okresie zwolnienia lekarskiego lub urlopu wypoczynkowego nie są podejmowane żadne działania wobec dłużników. W porównaniu do zaliczki alimentacyjnej zakres pracy administracyjnej z dłużnikami jest bardzo rozszerzony, wobec czego pojedyncze stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego przy tej ilości dłużników (z tendencją wzrostową) i zakresu działań podejmowanych wobec nich, jest niewystarczające.

Wsparcia finansowego wymaga między innymi dział Realizacji Usług Opiekuńczych. Niezbędnym jest zatrudnienie co najmniej dwóch osób z odpowiednim wykształceniem, jednak za stosunkowo niskie wynagrodzenie nie ma chętnych do podjęcia się opieki nad chorym w domu, przy którym niejednokrotnie trzeba wykonywać wszystkie czynności higieniczne. Warunki środowiska pracy również nie sprzyjają atrakcyjności zatrudnienia. Średnia wieku osób pracujących przy usługach opiekuńczych znacznie wzrosła i są to osoby narażone na występowanie schorzeń kręgosłupa, co powoduje znaczną absencję chorobową. Posiadane środki finansowe na utrzymanie tego działu nie pozwalają na zwiększenie dotychczasowego wynagrodzenia jak również zatrudnienia nowych pracowników.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Skopińska 15-05-2015 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Klimkowska 15-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2015 11:04