Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Sprawozdanie z działaności za 2013r.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE ZA ROK 2013,

Realizacja zadań statutowych oraz zgłoszone potrzeby na rok 2014.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie, zadania pomocy społecznej realizuje w oparciu o podstawowy akt prawny, jakim jest ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i towarzyszące rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej. W porównaniu do poprzednich przepisów jest ona aktem przejrzystym. Ponadto działamy na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dz.U.z 2005r. Nr 267, poz. 2259,

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.,

 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U z 2009r. Nr 1, poz. 7

 • rozporządzenia MGPiPS z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz.U.Nr 139, poz. 1328

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. Nr 180, poz. 1493.

 • Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2011r. Nr 149, poz.887 ze zm.)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje (art.5 i 5a wyciąg):

1) osobom i rodzinom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania

i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt

tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali

zezwolenie na pobyt.

Osobom i rodzinom wymienionym w punktach 1-3 przysługuje pomoc jeżeli zostaną spełnione kryteria dochodowe i tak:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł. netto,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł. netto. W przypadku rodziny kryterium stanowi sumę liczby osób pomnożonej przez 456 zł.

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt.2-14 ustawy o pomocy społecznej tj.:

 1. ubóstwa;

 2. sieroctwa;

 3. bezdomności;

 4. bezrobocia;

 5. niepełnosprawności;

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 7. przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy;

 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 12. alkoholizmu lub narkomanii;

 13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne, rentowo-emerytalne

 3. kwotę świadczonych alimentów na rzecz innych osób. Odliczeniu nie podlegają wszelkie zajęcia komornicze.

Powyższe kryteria i okoliczności, z powodu których udziela się świadczeń, wymienione w art.7, decydują o strukturze osób korzystających z pomocy społecznej. Przy czym wystarczy wystąpienie co najmniej jednego z powodów z art.7 pkt.2-14, aby skutecznie domagać się świadczenia pieniężnego. Propozycja wyboru rodzaju świadczenia należy do kompetencji organu pomocy. Wysokość świadczenia, jeżeli nie jest określona odpowiednim przepisem (patrz zasiłek stały, zasiłek okresowy), należy do uznania administracyjnego.

R E A L I Z A C J A Ś W I A D C Z E Ń

Z pomocy społecznej w 2013r. korzystały 507 rodziny (w roku poprzednim 513), w tym na wsi - 334, o łącznej liczbie 1374 osób, w tym wyłącznie z p racy socjalnej 256 rodzin o liczbie 721 osób. Ogólnie ilość osób korzystających z pomocy społecznej stanowi 11,26% ogółu mieszkańców gminy - 12 204.

Praca socjalna, zgodnie z art. 6 ustawy o pomocy społecznej, to wszelka działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Liczba rodzin i osób, którym udzielano pomocy z powodu występującego:

1) ubóstwa 18

2) bezdomności 19

3) bezrobocia 268

4) niepełnosprawności 183

5) długotrwałej lub ciężkiej choroby 199

6) potrzeby ochrony macierzyństwa 49

7) bezradności w sprawach 123 w tym 26 to wielodzietność

opiekuńczo-wychowawczych 89 to rodziny niepełne

i prowadzenia gospodarstwa domowego

8) trudności w przystosowaniu 3

do życia po opuszczeniu zakładu

karnego

9) alkoholizmu lub narkomanii 72

10) zdarzenia losowego 1

11) przemoc w rodzinie 2

12) klęska żywiołowa 5

W niektórych rodzinach występuje więcej niż jeden powód udzielenia pomocy.

Liczba rodzin i osób, którym udzielono pomocy w szczególności w formach:

1) dożywianie dzieci w szkołach ogółem: 382 233 477,60 zł.

w tym zasiłki celowe i świadczenia rzeczowe

2) zasiłki okresowe 205 262 307,77 zł.

3) zasiłki celowe (żywność, wsparcie, opał,

leki, schronienie bezdomnych, sprawienie 261 87 876 zł.

pogrzebu, zdarzenia losowe)

w tym specjalne 36 11 868 zł.

4) opłata za pobyt w domu 14 310 583,40 zł.

pomocy społecznej

5) usługi opiekuńcze 66 453 782,38 zł.

w tym specjalistyczne 3 62 000 zł.

Należy zauważyć, że zasiłki celowe są najbardziej pożądaną formą pomocy. Tego rodzaju świadczeniem można pomóc bardzo szerokiemu gronu mieszkańców naszej gminy, również w formie zasiłków celowych specjalnych. Klienci wnioskują najczęściej o pomoc na opał i żywność, leki.

FINANSOWANIE ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek nasz, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizuje zadania własne, należące do kompetencji samorządu gminnego oraz zadania zlecone gminie, należące do kompetencji państwa.

Do zadań własnych należy m.in.: sporządzanie bilansu potrzeb, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, celowych i okresowych, (zgodnie z obowiązującymi kryteriami), udzielanie schronienia, przyznawanie posiłku i niezbędnego ubrania, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne za osoby uprawnione, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci i młodzieży, sprawianie pogrzebu, umieszczanie i opłacanie pobytu osób w domu pomocy społecznej, przyznawanie pomocy finansowej osobom opuszczającym zakłady karne jeżeli spełniają warunki zawartego między ministerstwami Porozumienia, utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań zleconych należy: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej, pomoc w różnorodnej formie cudzoziemcom, a także od czerwca 2009 wypłacanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych z tytułu rodzin zastępczych.

Dodatkowo realizujemy zadanie gminy polegające na ustalaniu uprawnień osób zgłaszających wnioski do Burmistrza, do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych.

Od roku 2012 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wolinie i Zarządzenia Burmistrza Ośrodek rozpoczął wykonywanie nowego zadania wynikającego z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki finansowe na pomoc osobom i rodzinom pochodziły z gminy (zadania własne) oraz z budżetu państwa (zadania zlecone) - bez projektu.

dział

Nazwa działu

Wydatki w zł.

ogółem

własne

Zlecone § 2010

852

Opieka społeczna

6 108 892

2 546 522

3 562 370

Ze środków tych udzielono pomocy dla 507 rodzin, o łącznej liczbie osób 1374.

dział

Rozdział - nazwa rozdziału

zlecone

Dofinansowanie do zadania § 2030

własne

Liczba świadczeń ogółem

Kwota wydatków

852

85202 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

-

-

310583

145

310 583

85205 - przeciwdziałanie przemocy

-

-

4450

-

4450

85206 - wspieranie rodziny (asystent rodziny, opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych)

-

20 574

12 082

20

32 836

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek stały oraz za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne

14 695

37 025

-

1263

51 720

85216 § 3110 zasiłki stałe

(od sierpnia 2009r. stały się zadaniem własnym)

-

448 574

-

1085

448 574

85214§ 3110-3

zasiłki okresowe

-

262 308

-

760

262 308

85214 § 3110 - zasiłki i pomoc w naturze

zasiłki celowe na żywność, zakup opału, leków, inne

w tym zasiłki specjalne

-

-

87 876

598

87 876

85228 - usługi opiekuńcze

62 000

-

453 782

22 802

515 782

85295 - dożywianie, zasiłki celowe na zakup żywności, paczki, w tym art.6a

-

132 356

101 122

48 050

233 478

85295 pomoc do świadczenia pielęgnacyjnego „200”

59 004

-

-

286

59 004

Uzyskane dotacje z budżetu Państwa na realizację zadania - zasiłki okresowe (obowiązkowe zadanie własne gminy) pozwoliły na wsparcie 205 rodzin. Każda rodzina, która spełniała przesłanki do przyznania tego świadczenia, otrzymała je.

Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej, lub dochodu rodziny i stanowi 50% różnicy między posiadanym dochodem a kryterium. W dalszym ciągu niektórzy z rodziców nie wyrażają chęci by dzieci spożywały posiłki w szkole, nie dostarczają niezbędnych dokumentów, ale też same dzieci nie chcą korzystać z takiej formy wsparcia.

UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Na płace pracowników oraz utrzymanie Ośrodka (bez Sekcji Świadczeń Rodzinnych), środki pochodziły z dotacji Wojewody oraz budżetu Gminy, w ogólnej kwocie 1 193 803 zł.,

dział

Rozdział - nazwa rozdziału

zlecone

własne

Kwota wydatków

852

85219 - utrzymanie ośrodka

-

649 286

649286

85219 - wynagrodzenia osobowe, „13”, ubezpieczenie społeczne, FP, PFRON, nagrody jubileuszowe 2

-

573 710

573 710

85219 - materiały i wyposażenie, remonty, prowizje bankowe, szkolenia delegacje, media, odpisy na ZFŚS, inne

-

75 576

75 576

85206 - wspieranie rodziny - zatrudnienie asystenta rodziny - umowa zlecenie I - XII

-

28 735

28735

85228 - usługi opiekuńcze

wynagrodzenia osobowe, „13”, ubezpieczenie społeczne, FP, PFRON, nagrody jubileuszowe

59 812

420 320

480 132

85228 - materiały i wyposażenie, remonty, prowizje bankowe, szkolenia delegacje, media, odpisy na ZFŚS, inne

2 188

33 462

35 650

Razem 85228

62 000

453 782

515 782

Jedną z grup znajdującą się w kręgu zainteresowania pomocy społecznej są osoby starsze, które nie mogą przy pomocy własnych możliwości i uprawnień zaspokoić swoich potrzeb życiowych. Te najczęściej korzystają z usług opiekuńczych, choć nie tylko.

Usługi opiekuńcze to specyficzny rodzaj pomocy. Od pracowników wymaga się dużej empatii, ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i w żadnym wypadku opiekunki środowiskowej nie należy kojarzyć z osobą, która tylko sprząta i gotuje. Usługi polegają na toalecie podopiecznych, utrzymaniu czystości pomieszczeń bezpośrednio przez nich zajmowanych, obejmują drobne zabiegi pielęgnacyjne, palenie w piecach, przygotowywanie posiłków, towarzyszenie w spacerach, zakupy dla podopiecznych, zagospodarowanie czasu wolnego, wspieraniu psychicznym samotnych osób, dla których niejednokrotnie wizyta opiekunki jest jedyną wizytą w ciągu dnia.

W 2013r. usługami objętych było 66 osób (o 10 więcej niż w roku poprzednim) w tym 3 specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (schizofrenicy, charakteropaci). Wypracowano 22 802 usługogodziny w tym 1146 specjalistycznych. Ilość wypracowanych godzin uległa zwiększeniu w porównaniu z rokiem poprzednim. Nasi klienci objęci pomocą w formie usług opiekuńczych to zwykle osoby samotnie zamieszkujące, w podeszłym wieku, dotknięci chorobami. Podopieczni w zdecydowanej większości posiadają rodziny zamieszkujące oddzielnie i które w różnym stopniu pomagają swoim rodzicom. Ze swej strony Ośrodek zawsze jest w kontakcie z rodzinami klientów. Wpływy jakie uzyskano z usług opiekuńczych stanowią dochód własny gminy, za specjalistyczne stanowią dochód państwa.

Do realizacji zadań pomocy społecznej (bez Sekcji Świadczeń Rodzinnych) Ośrodek zatrudniał 27 na 26,5 etatu pracowników, nie wszyscy pracowali w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie przedstawiało się w następujący sposób:

- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 1 osoba

- główna księgowa 1 osoba

- pracownicy socjalni 6 osób

- referent ds. realizacji zadań pomocy społecznej 1 osoba

- podinspektor ds. płac, ZUS 1 osoba

- inspektor ds. realizacji Usług Opiekuńczych 1 osoba

- opiekunki nad chorym w domu 14 osób

- sprzątaczka 1 osoba (1/2 etatu)

- pracownik socjalny ds. realizacji

projektu unijnego 1 osoba

W ramach współpracy z poszczególnymi instytucjami zorganizowano wypoczynek dla dzieci i nieodpłatnie wyjechało na kolonie letnie 40 dzieci, z tego:

- z Kuratorium Oświaty w Szczecinie - 16 dzieci

- z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wolinie - półkolonie - 14 dzieci

- z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii - 10 dzieci

Jak co roku 6 grudnia zorganizowano ,,Mikołajki”. W tym dniu wręczano paczki ze słodyczami. Dzieci bardzo ucieszyły się z podarków. Wsparcie otrzymały dzieci z rodzin, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego, w wieku 1 - 12 lat oraz dzieci niepełnosprawne, z rodzin wielodzietnych oraz rodziców samotnie wychowujących swoje dzieci. W 2013 roku wydano 121 paczek dla dzieci.

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie od kilku lat prowadzi akcję zbierania słodyczy, zabawek, maskotek, sprzedaży ciast w celu pozyskania środków finansowych na zorganizowanie paczek mikołajkowych, które zostają przekazane dzieciom z rodzin, które nie zakwalifikowały się do wsparcia z ramienia Ośrodka. W ten sposób dodatkowo do 29 dzieci przybył Mikołaj z drobnymi upominkami lub słodyczami. Paczki, które dostarczyli pracownicy socjalni wraz z Mikołajem i jego pomocnikami sprawiły najmłodszym ogromną radość.

W celu aktywizacji i usamodzielniania osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek podpisał umowę partnerską i wspólnie z PCPR w Kamieniu Pomorskim i innymi Ośrodkami naszego powiatu wystąpił o środki unijne z EFS - POKL. Zrealizowaliśmy projekt pt. ,,Aktywizacja zawodowa i społeczna Klientów instytucji pomocy społecznej”.

Na realizację projektu każdy z partnerów otrzymuje, co roku dotacje finansowe. Nasz Ośrodek od początku realizacji projektu otrzymuje następujące środki finansowe + wkład własny Ośrodka, co stanowi kwotę realizowanego projektu:

 • 2008 r. - 118 929, 00 zł

 • 2009 r. - 143 206, 00 zł

 • 2010 r. - 179 244, 00 zł

 • 2011 r. - 185 521, 38 zł

 • 2012 r. - 199 968, 34 zł

 • 2013 r. - 159 254, 25 zł łącznie: 986 122,97

Po sporządzeniu diagnozy osobom zostały wybrane szkolenia według indywidualnych potrzeb i predyspozycji:

 • Operatora koparko-ładowarki - 6 osób - ukończyło kurs, z czego 5 osób zaliczyło Egzamin Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy, uzyskały uprawnienia operatora koparko ładowarki wszystkie Typy klasy III.

 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - 1 osoba ukończyła kurs i uzyskała Certyfikat przyuczenia do zawodu.

 • Szkolenie morskie - 1 osoba ukończyła kurs uzyskała uprawnieniami do wykonywania zawodu.

 • Kompleksowa obsługa bura - 1 osoba ukończyła kurs i uzyskała Certyfikat przyuczenia do zawodu.

 • Liceum Ogólnokształcące 3 osoby podjęły naukę w szkole oraz z tego 1 osoba naukę języka niemieckiego

 • Usługi gastronomiczne - 3 osoby ukończyły kurs i uzyskały Certyfikat przyuczenia do zawodu.

 • Ogólnobudowlany - 1 osoba ukończyła kurs i uzyskała Certyfikat przyuczenia do zawodu.

 • Kierowca wózków jezdniowych napędzanych silnikiem - 5 osób ukończyło kurs i uzyskały Certyfikat przyuczenia do zawodu.

 • Profesjonalny sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej - 5 osób ukończyło kurs i uzyskały Certyfikat

 • Pracownik usług hotelarskich - 1 osób - ukończyła kurs i uzyskała Certyfikat przyuczenia do zawodu.

 • Florysta - bukieciarz - 9 osób, ukończyło kurs i uzyskały Certyfikat przyuczenia do zawodu.

 • Fryzjerstwo w zakresie podstawowym - 3 osoby ukończyły kurs i uzyskały Certyfikat przyuczenia do zawodu.

 • Warsztaty Psychospołeczne - dla 22 uczestników projektu

Realizowane były tylko takie kursy i szkolenia zawodowe, które kończyły się uzyskaniem certyfikatów uprawniających do wykonywania danego zawodu, dostarczały podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w danym zawodzie i pozwalały na zwiększenie szansy na znalezienie pracy w naszym rejonie

Z ostatnim dniem listopada br. zakończyły się trwające na terenie naszej Gminy prace społecznie użyteczne organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie przy udziale Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim z Filią w Wolinie a także sołectw.

Prace, które trwały od kwietnia do końca listopada i miały na celu aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Akcją objętych zostało 23 osoby bezrobotne, z tego 4 osoby zakończyły prace przed terminem z powodu niedostosowania się do obowiązujących regulaminów i zasad, w tym 2 osoby zostały usunięte z powodu nadużywania alkoholu. Jedna osoba zrezygnowała z powodów zdrowotnych.

Było to dla nich nie lada wyzwanie, gdyż musieli zerwać z dotychczasowym sposobem życia. Wykonywali prace na terenie swojego miejsca zamieszkania, w czasie i w sposób wskazany przez sołtysa lub inny podmiot. Polegały one na sprzątaniu terenu, drobnych pracach remontowych, sadzeniu drzewek, koszeniu trawy, odchwaszczania terenów zielonych, organizacji opieki sąsiedzkiej nad osobami starszymi. Wynagrodzenie w wysokości 7,70 zł., a następnie od czerwca 8,00 zł. za godzinę, wolne od wszelkich potrąceń, należało się wyłącznie za godziny przepracowane. W każdym miesiącu należało wypracować 40 godzin, po 10 tygodniowo. Był to sprawdzian możliwości powrotu na rynek pracy, tym bardziej, że byli też tacy, którzy nie pracowali dotychczas zawodowo. Przez cały okres trwania prac wypracowano łącznie 6915 godzin. Ogólny koszt organizacji prac 54 753 zł. z tego udział gminy to 21901,20 zł.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zachowują status osoby bezrobotnej, posiadają ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. Ci, którzy nie zgłosili się, nie zgodzili na podjęcie prac lub dopuścili się jakichkolwiek naruszeń (np. spożywanie alkoholu, brak godzin pracy) stracili status osoby bezrobotnej na okres 120 dni a tym samym prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Instrument ten jest cennym narzędziem aktywizacji społeczno - zawodowej. Pomógł w wielu przypadkach „wyjść z domu”, po bardzo długim czasie osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. Prace takie dają możliwość kontaktu z potencjalnymi pracodawcami lub obserwacji postaw osób skierowanych. Prace społeczno użyteczne mają na celu aktywizację oraz motywację osób bezrobotnych do podjęcia a także do prowadzenia regularnego i systematycznego schematu dnia. Z obserwacji ludzi korzystających z tego rodzaju aktywizacji społecznej sądzić można, że jest to pożądany kierunek. Niektóre osoby po zakończeniu prac wykazywały zainteresowanie podjęciem pracy w normalnym systemie godzinowym, zgłaszając swoją gotowość do dalszych prac w przyszłym roku. Pozytywnym aspektem tych działań jest to, że osoby miały możliwość wykazania swoich umiejętności, sprawdzenia możliwości i dojścia do wniosku, że jeżeli chcę to potrafię uczynić w swoim życiem wiele dobrego. Na rok 2014 również zaplanowano takie działania aktywizacyjne.

W 2013r. podpisano umowę z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację działań w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w 2013r.” Uzyskano:

 1. Cukier biały 1000g - 800kg

 2. Mąka pszenna 1000g - 800kg

 3. Mleko UHT 1L - 4020L

 4. Mielonka wieprzowa 400g - 964,8kg

 5. Olej 1L - 810L

 6. Ryż biały 1000g - 1 600kg

 7. Herbatniki 200g - 481,60kg

 8. Klopsiki w sosie pomidorowym 850g - 2050,2kg

 9. Makaron świderki 500g - 1 600kg

 10. Płatki kukurydziane 500g - 800kg

 11. Kasza gryczana 500g - 1600kg

 12. Dżem 390g - 627,12kg

 13. Koncentrat pomidorowy 160g - 768kg

 14. Groszek z marchewką - 1280 kg

Łącznie otrzymaliśmy 4 020 litrów mleka, 810 litrów oleju rzepakowego oraz 13 3717,72 kilogramów żywności w różnej postaci. Pozyskana żywność, zgodnie z podpisaną umową przekazano dla 245 rodzin o ogólnej liczbie 714 osób. Najczęstszymi powodami przyznania wsparcia były: bezrobocie co najmniej jednego członka rodziny, niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz wielodzietność rodzin. Osoby, które nie mogły samodzielnie odebrać żywności korzystały z pomocy pracowników naszego Ośrodka, którzy dostarczali produkty do domów.

W roku 2013 wydano łącznie 1395 decyzji administracyjnych (bez świadczeń rodzinnych) przyznających pomoc społeczną, w tym 6 decyzji odmawiających przyznania pomocy. Złożono 3 odwołania, które po ponownym rozpatrzeniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zostały utrzymane w mocy.

Pracownicy socjalni oprócz wywiadów środowiskowych niezbędnych do celów pomocy społecznej nieodpłatnie sporządzają szereg informacji dla różnych instytucji. Poniższe zestawienie przedstawia ilości dodatkowych zadań wykonanych na wnioski dotyczące:

 • Umorzenia/rozłożenie na raty podatków od nieruchomości mieszkańców gminy - 35,

 • udzielenia informacji dla sądów, policji - 17,

 • rozeznania sytuacji dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 6,

 • interwencji wspólnych z policją, kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, kuratorem - 17,

 • udzielenia pomocy dla kombatantów (odwiedziny + karty) - 1.

W 2013r. w Ośrodku przeprowadzono następujące kontrole i audyt wewnętrzny:

- realizacja zasad kodeksu etycznego pracowników, ocena pracowników (kontrola zarządcza) - bez uwag, ocena pozytywna;

- przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska pracy. Jedyna uwaga dotyczyła rozszerzenia czynników biologicznych w ocenie ryzyka na danym stanowisku pracy, co też niezwłocznie wykonano.

- bezpieczeństwo informacji. Audyt zakończony oceną pozytywną z uchybieniami, które polegają na konieczności uzupełnienia posiadanych regulaminów o nowe zapisy.

- kontrola realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy - zalecono dokonanie zmian aktualizacyjnych.

W roku 2013 nieznacznie zmniejszyła się liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Najczęstszymi przyczynami przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest występujące w rodzinach: bezrobocie (związane z niskim poziomem wykształcenia), niepełnosprawność lub długotrwała choroba, problemy związane z nadużywaniem alkoholu oraz brak aktywności ze strony dorosłych członków rodzin, ich wyuczona bezradność.

W następstwie przemian ekonomicznych i społecznych nastąpiła wyraźna zmiana w strukturze świadczeniobiorców. Coraz liczniejszą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Największą liczbę rodzin korzystających ze świadczeń pomocowych stanowią czteroosobowe i jednoosobowe gospodarstwa domowe. Patrząc na strukturę, to są to rodziny z jednym, dwojgiem lub trojgiem dzieci. Obserwujemy również zjawisko dziedziczności wśród świadczeniobiorców korzystających z pomocy, w związku z ich wyuczoną bezradnością spowodowaną brakiem odpowiednich wzorców. Młodzi ludzie zakładają własne rodziny bez zabezpieczenia własnego źródła utrzymania. Obecnie dużym problemem jest brak zaangażowania członków rodzin w troskę nad swoimi starszymi rodzicami. Odpowiedzialność za opiekę często zrzucają na instytucje państwowe.

ŚWIADCZENIA RODZINNE i FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - realizacja w 2013r.

System świadczeń rodzinnych działający od maja 2004 r. jako system poza ubezpieczeniowych świadczeń socjalnych, jest kolejnym zadaniem zleconym Ośrodkowi do realizacji. Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego przez ustawę o świadczeniach rodzinnych jest stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne.

Ustawa, która była już wielokrotnie nowelizowana przewiduje:

 • jednolite kryteria dochodowe, oparte na kosztach utrzymania rodzin, warunkujące dostęp do świadczeń na poziomie wyższym niż egzystencjalne;

 • jednolite źródło finansowania wydatków, tj. budżet państwa; dwa rodzaje świadczeń rodzinnych;

 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze;

 • zwiększoną pomoc na rzecz rodziny w związku z edukacją dziecka, szczególnie niepełnosprawnego;

 • jeden podmiot wypłacający świadczenia, a mianowicie gminę.

Aktualnie wszystkie świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych są wypłacane przez gminę.

Podstawowym świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Oprócz tego przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne, niezależny od dochodu zasiłek pielęgnacyjny oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa w kraju Unii Europejskiej, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nasz Ośrodek nie jest organem uprawnionym do wypłaty świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych dla osób ubiegających się o te świadczenia w krajach Unii Europejskiej.

Nowelizacja dotychczasowych przepisów następowała w przeciągu całego roku. Dzięki odpowiednio wczesnej informacji klientów o obowiązujących zmianach nastąpiło płynne przejście na nowe zasady przyznawania świadczeń. Informacje rozpowszechniano za pomocą ogłoszeń zamieszczanych w Internecie, na tablicach w miejscach publicznych a także za pomocą miejscowego Biuletynu Informacyjnego.

Wypłata świadczeń rodzinnych następuje poprzez przelewy na konta osobiste oraz wypłatę gotówkową w/g porządku alfabetycznego w kasie Banku Spółdzielczego w Wolinie.

Realizacja w formie przelewów jest korzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ przekazywanie

świadczeń odbywa się sprawniej i bezgotówkowo.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 623.

Świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego aktualnie wynosi:

1) 77,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia;

2) 106,00 zł do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;

3) 115,00 zł do ukończenia przez dziecko 21 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka - 1000 zł;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł;

3) samotnego wychowywania dziecka - 170 zł lub 250 zł dla dziecka niepełnosprawnego;

4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 60 zł do 5 roku życia i 80 zł

powyżej 5 roku życia;

5) rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł;

6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania -

50 zł, jeśli dojeżdża; 90 zł, jeżeli zamieszkuje w internacie lub stancji;

7) wielodzietność - 80 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem opiekuńczym wypłacanym bez względu na wysokość dochodu rodziny i wiek osoby, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także umiarkowanym, jeżeli inwalidztwo powstało w wieku do ukończenia 21 roku życia. Świadczenie w/w przysługuje również osobie powyżej 75 roku życia bez względu na stan zdrowia. Zasiłek ten od września 2006 r. przysługuje w kwocie 153zł.

Następnym świadczeniem opiekuńczym jest świadczenie pielęgnacyjne do czerwca 2013r w kwocie 520 zł i od lipca 2013r w kwocie 620 zł, które przysługuje opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli nie podejmuje on lub rezygnuje z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji i dziecko nie przebywa w placówce zapewniającej całodobowej opieki. Wskazanie do takiego świadczenia wydaje wyłącznie Powiatowy zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gryficach. Za osoby otrzymujące ten rodzaj świadczenia Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne (rentowo-emerytalne).

Od 1 stycznia 2013r weszło w życie kolejne świadczenie opiekuńcze tzw. Specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, o to świadczenie mogą ubiegać się:

1. osoby, które nie spełniły przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 w związku z ust. 1b;

2. osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną

- możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

3. osoby, których łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 (dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 623 zł).

Świadczenie w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) w kwocie 1000 zł. ponownie uzależnione zostało od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży oraz dochodu rodziny.

Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E

Na realizację zadania - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny środki finansowe pochodziły z budżetu państwa. Ogólna kwota wynosiła 3 452 995 zł. z tego budżet państwa 3 426 671 zł. oraz wkład własny - 26 324 zł.

Kwota ogólna

Dotacja państwa

Wkład własny gminy - art. 27 ust.6

3 452 995

3 426 671

26 324

Wykorzystano:

- świadczenia rodzinne świadczenia - 2 562 868, w tym zwroty 5 045

- świadczenia rodzinne składki - 102 828

- fundusz alimentacyjny - 660 720, w tym zwroty 900

Koszty:

Świadczeń rodzinnych - 2 853 000 x 3% = 85 590 + 1 790 = 87 380

funduszu alimentacyjnego 687 000 x 3% = 20 610 zł. + 25 534 = 45 144

Do realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w roku 2013 zatrudnionych było trzech pracowników.

Koszty utrzymania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego stanowić mogą maksymalnie 3% otrzymanej dotacji, przy czym na obsługę funduszu możemy przekazać tylko 3% wypłaconych świadczeń.

Kwota kosztów w 2013r. nie mogła przekroczyć 106 200 z czego na Fundusz Alimentacyjny 20 610., a zaznaczyć należy, że całkowite koszty utrzymania pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny oraz koszty realizacji działań wyniosły 45 144. z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wynosiły 27 884 ;

- wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu oraz podejmowanie działań

wobec dłużników alimentacyjnych wynosiły 17 260 zł.

Wydatki 45 144 na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokryte zostały częściowo z dochodów własnych gminny 24 534 zł. przekazanych nam w ramach art. 27 ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Poza wynagrodzeniem największą kwotę z kosztów obsługi pochłaniają opłaty bankowe i za korespondencję, gdyż wszystkie decyzje i pisma kierowane do dłużników alimentacyjnych na terenie całego kraju oraz komorników i sądów, starostwa muszą być wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wypłacono łącznie 20281 świadczeń, w tym 77 w ramach koordynacji ( bez składek) na kwotę 2 562 868 zł w tym koordynacji 18 503 zł. i tak:

1. Zasiłki rodzinne 11010 świadczenia

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

1) urodzenia dziecka 60

2) opieki nad dzieckiem w okresie 131

korzystania z urlopu wychowawczego

3) samotnego wychowywania dziecka 580

4) kształcenia i rehabilitacji dziecka 717

niepełnosprawnego

5) rozpoczęcia roku szkolnego 677

6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole 1277

ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania

7) wielodzietność 1363

3. Zasiłki pielęgnacyjne 3800

4. Świadczenia pielęgnacyjne 473

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu 91

urodzenia dziecka

6. Składki na ubezpieczenia społeczne 704 na kwotę 102 828 zł.

7. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego „100” 19 300 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 703 rodzin. Wydanych zostało 929 decyzji administracyjnych, w tym: 31 odmawiających przyznania świadczenia. Od decyzji złożyło odwołanie 4 osoby, w tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze:

- 2 decyzje utrzymało w mocy;

- 1 decyzję skierowało do ponownego rozpatrzenia;

- 1 decyzję uchylono i odmówiono świadczenia

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do pomocy osobom, w przeciwieństwie do poprzedniej daje możliwość wypłacania zasądzonych alimentów, w przypadku ich bezskuteczności, również osobom pozostającym w małżeństwie. Korzystniejsze jest kryterium uprawniające do pomocy, które wynosi 725 zł (poprzednio 583 zł) oraz limit wysokości realizowanych alimentów - 500 zł (poprzednio 170 zł) w znacznym stopniu zostały rozszerzone zadania polegające na współpracy z komornikami i sądami w celu zwiększenia skuteczności egzekucji należności.

Nadal współpracujemy z firmą „Infomonitor”, która przedstawiła najkorzystniejsze warunki finansowe.

W roku kalendarzowym 2013 współpracowaliśmy z 54 komornikami z całej Polski oraz z 331 różnymi instytucjami. W związku z powyższym 3% z wypłaconych świadczeń nie jest wystarczające na pokrycie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego. Działania, które podejmowane są wobec dłużników alimentacyjnych pochłaniają znaczne koszty, zwłaszcza prowadzona korespondencja.

W 2013r.komornicy nie dokonali żadnej wpłaty z tytułu spłaty zadłużenia zaliczki alimentacyjnej.

W funduszu alimentacyjnym obowiązuje inny niż w zaliczce podział procentowy zwrotu, i tak:

- 60 % stanowi dochód organu skarbu państwa,

- 20 % stanowi dochód organu właściwego wierzyciela,

- 20 % stanowi dochód organu właściwego dłużnika.

Zwroty w funduszu alimentacyjnym (komornicy i dłużnicy)w łącznej kwocie 132 611,86zł., z tego:

 1. 28 983,62 - zwrot bezpośrednio na konto OPS

 2. 6 636,70 - zwrot 20% wpłaty dłużnika przekazane przez naszą gminę dla obcej gminy

 3. 61 466,24 - zwrot 60% do budżetu państwa

 4. 25 875,29 - odsetki

 5. 9 650,01 - zwrot 20% dokonany przez obcą gminę

Zwrotów z poz. 1 i 5 dokonali dłużnicy z naszej gminy

Dochód gminy do wykorzystania stanowią poz. 1,5

Kwota 38 634 jest dochodem gminy, który można wykorzystać na działania wobec dłużników alimentacyjnych - zgodnie z art.27 ust.6 cyt. wyżej ustawy.

Aktualnie Ośrodek nasz realizuje wypłatę dla 120 rodzin. W bazie danych Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego figuruje 312 dłużników alimentacyjnych z czego 200 to dłużnicy Gminy Wolin. Liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 175 osoby. W funduszu alimentacyjnym wydano 181 decyzji z czego 148 to decyzje przyznające świadczenie. Wypłacono 2120 świadczeń na kwotę 660 720 .

W roku 2013 Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Fundusz Alimentacyjny podejmowała wobec dłużników alimentacyjnych 969 różnorodnych działań. Wystosowano 60 wnioski o podjęcie działań wobec naszych dłużników do innych Ośrodków w kraju. Otrzymaliśmy 49 wniosków o podjęcie działań z innych Ośrodków. Wydano 103 decyzji zobowiązującej dłużnika alimentacyjnego do zwrotu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zestawienie przedstawiające działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2013 przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj działania

Liczba działań

Informacja(decyzja)od starosty o zatrzymaniu dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy

1

Informacja dla powiatowego urzędu pracy o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego

2

Informacje o działaniach

25

Informacje o efektach działań

7

Inny dokument (wszelka korespondencja z różnymi instytucjami)

275

Korespondencja z dłużnikiem

277

Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego

28

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej, stosownie do art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

20

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w szczególności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego

10

Wezwanie na wywiad

112

Przeprowadzenie z dłużnikiem alimentacyjnym wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego, w związku z sytuacją , o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy

35

Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

26

Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych na podstawie art.5 ust. 3a ustawy

2

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

29

Wystawienie tytułu wykonawczego

63

Wystąpienie o zatrzymanie prawa jazdy

0

Zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy

9

Złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu Karnego z czego:

- prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania;

- wszczęto dochodzenie, jednak na początku jego postępowania zostało umorzone

48

46

2

Potrzeby na rok 2014

Wsparcia w postaci zatrudnienia jeszcze jednej osoby wymaga dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, tak by po dwóch pracowników zajmowało się poszczególnymi działami. Środki finansowe na wynagrodzenie mogą pochodzić z 3% dotacji. Koszty obsługi można pokrywać w ramach zadań własnych oraz z kwot uzyskanych w ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych - art.27. ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zatrudnienie tylko jednego pracownika powoduje, że w okresie zwolnienia lekarskiego lub urlopu wypoczynkowego nie są podejmowane żadne działania wobec dłużników. W porównaniu do zaliczki alimentacyjnej zakres pracy administracyjnej z dłużnikami jest bardzo rozszerzony, wobec czego pojedyncze stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego przy tej ilości dłużników (z tendencją wzrostową) i zakresu działań podejmowanych wobec nich, jest niewystarczające.

Trwają prace nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych. Całościowy dokument zostanie przedstawiony władzom Wolina.

16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Skopińska 04-06-2014 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Klimkowska 04-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 04-06-2014 09:09