Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

zapytanie ofertowe na warsztaty psychospołeczne


Znak: OPS.3302.14.2013.POKL.SŁ Wolin, dnia 20.11.2013

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych dla uczestników projektu

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Zamkowa 21

72-510 Wolin

Tel. 91 3261176 wew. 18

mail: kierownik.ops@wolin.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. Zmianami)

Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów psychospołecznych dla 22 osób z podziałem na dwie grupy po 11 osób, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie, beneficjentów projektu pt. ,,Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013. Priorytet: VII Promocja Integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie: 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

2. Czas trwania warsztatów przewidywany jest: 16 godzin lekcyjnych dla każdej grupy.

3. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe (zeszyt, długopis) dla uczestników konsultacji (m.in., sprzęt do zajęć praktycznych);

4. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla uczestników na czas trwania kursu. W ramach kursu uczestnicy powinni otrzymać zaświadczenie oznaczone logotypami UE o przeprowadzonych warsztatach psychospołecznych;

5. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych warsztatów, w tym program modułów tematycznych, uprawnień prowadzących zajęcia, listy obecności.

6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pomieszczeń, w których będą realizowane zajęcia oraz oznakowanie materiałów szkoleniowych i innej dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zamieszczonymi na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

4. Termin realizacji zamówienia:

Grudzień 2013.

5. Miejsce realizacji zamówienia: Wolin lub Kamień Pomorski

6. Zamawiający przy wyborze ofert kierować się będzie następującymi kryteriami: Cena-100%.

7. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

a) Aktualny raport o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej strona www.ceidg.gov.pl,

b) Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy.

c) Program szkolenia.

d) Informacje o kadrze prowadzącej zajęcia wraz z kwalifikacjami oraz informacje o warunkach lokalowych, w których odbędą się spotkania.

6. Warunki składania ofert:

A. Ofertę należy składać w formie pisemnej na adres pocztowy Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zamkowa 21, 72-510 Wolin lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kierownik.ops@wolin.pl Osoba wyznaczona do kontaktu: pracownik socjalny ds. projektu: Zuzanna Słomka 603 559 264 lub 91 3261176 wew.18 lub 91 3210223

B. Termin składania ofert: do 29.11.2013- do godziny 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

C. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich brutto,

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY:

a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia sporządzenia protokołu wyboru.

b) W przypadku braku ofert, lub odrzucenia ofert Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

c) Zamawiający wybór oferty zamieści na bip.opswolin.pl

d. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania

którejkolwiek z ofert.

e) Termin ważności ofert składanych w ramach zapytania ofertowego powinien wynosić, co najmniej 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.

f) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

g) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.

h) Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

Przygotowała: Zuzanna Słomka

0x01 graphic

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Skopińska 20-11-2013 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Skopińska 20-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2013 08:42